Rintje en Akke van der Veen, binnenvisser te Koudum

Rintje van der Veen (1900-1982) woonde in Koudum en viste vanaf Galamadammen. Hij was in Koudum gekomen als knecht bij Anne, de weduwe van Durk Schakel die was verdronken op de Holken. Toen zoon Jelle Schakel het bedrijf overnam was Rintje over. Hij kwam aan de slag bij Sybolt Visser en trouwde diens dochter Akke. Zo verwierf hij ook de visserij van zijn schoonvader. Rintje heeft tot in de jaren 1960 gevist. De laatste jaren van zijn leven, toen hij in de Finke woonde, maakte Rintje gebruik van deze invalidenkar. Foto omstreeks 1980 door H. de Jong. Rechterfoto Akke Sybolts Visser 1899-1972. Bron: Martje Stellingwerff-Venema.

Jelle de Jong: Sybolt en Roelofke wienen bêste fromme minsken dy’t libben foar harren Hear. Dumny Hylke Bakker stie yn fan 1909-1914 yn Koudum en hat syn gong troch it libben beskreaun en ien haadstik derfan giet oer harren tiid yn Koudum dat neamde er in oaze yn harren libben, in stikje deryn giet oer Sybolt Visser. It stiet ûnder it kopke VOETANGELS EN KLEMMEN. 

Ek Jakele in soan fan harren wie ek  in leauwich man, hij wie lichaamlik wat beheind en dus gjin fisker mar hij sutele mei in hûnekarre mei kofje en tee en sa, hij die dat ek goed want letter neffens mij it winkelhûs bouwe litten op Zwarteweg nr. 2. Jakele wie aktyf as sneinsskoalle lieder en ek de tsjerketsjinsten en de neisit foar de ûngetiders wie er mei dwaande. Hendrik Wiersma skeau yn syn opstel “Losse Flodders“ oer Jakele: 'Hij hie altyd in fest plak en mei de kollekten siet dan tusken de sinten, stuorkes en dûbeltsjes in gûne. En as Jakkele der net wie, mist de gûne ek.' Jakele is stoarn yn 1937, fyftich jier jong.

Dochter Akke is in oar ferhaal. Hja wie ek beheind, no net mei it lichem, mar geastlik in tikje simpel. Lykwols wie sy tige nijsgjirrich. Rintje en Akke wienen al âld-feint en - faam doe’t se oan inoar slaggen. Sy hawwe gjin bêrn krigen. Akke rûn yn it begjin fan harren trouwen mei in kjessen efter de jurk en sei dat se swier wie. Mar dat wie net sa. Dêr wie wat oars foar nedich. Yn it alde skoalhûs oan de Fermoanning, Vermaningsweg 27, kamen Rintsje en Akke letter te wenjen. By it hûs hearde in moai stikje grûn by hûs, nei de ûnderwei ta, dêr’t hja grienten ferbouden.

Dit huisje stond bij de Galamadammen. Visserman Sybolt Visser met vrouw Roelofke van der Kamp, de ouders van Akke, hebben er gewoond. Ook Akke's broers en zusters Bouwe, Jeekele, (Jakele mei de hûnekarre), Jantje, Sieger, Marten, Aaltje, en Atte zijn hier geboren. Later is hier het nieuwe huis gebouwd waar Jan de Bos woonde (foto ingestuurd door Jan Overzee te Son en Breugel).

Janine Visser, kleindochter van Marten Visser schreef: Bij ons thuis hing een kopergravure van het witte huisje aan de wand. Onze oom Atte Visser geb. 20 juni 1896, trouwde met Aaltje Eekma, geb. 13 aug. 1898. Ze kregen 6 kinderen, Siebolt, Durkje, Saco, Roelof, Jantje en Arnold. Atte was brugwachter en later voer hij met de vrachtboot (drijfhout) Sneek-Leeuwarden. Hij is doof geworden toen in de militaire dienst twee schoten dichtbij zijn oren werden afgevuurd. Aan het einde van zijn diensttijd ontving Atte een ere-medaille in zilver van de orde van Oranje-Nassau. In 1946 kreeg hij als een der eersten een gehoorapparaat van een proffessor uit Groningen waarbij de microfoon op zijn borst vast zat , waardoor hij  bij het telefoneren de hoorn ondersteboven vast moest houden. Zijn werk was agent Scheepsbevrachting op Geeuwkade 6 in Sneek en daarnaast bekleedde diverse maatschappelijke functies; voorzitter Jongelingsvereniging, mede-oprichter der Chr. Begrafenisver., lid van de Ver. voor Slechthorenden, waarvan hij het erekruis van Verdienste in de wacht sleepte, erelid Kon. Schippersver. waarvan hij eerst secretaris was etc.

Jaap A. van der Veer maakte omstr. 1962 de dia links van 'it fiskershúske' van Rintje. Het stond bij Galamadammen aan de oostkant van het vaarwater, iets ten ten noorden van de brug. Op een luchtfoto van Galamadammen in dit album is de locatie goed te zien. De foto rechts kreeg als titel mee: 'Visserhuisje en zomerverblijf van Rintje van der Veen.' Dit is niet hetzelfde schuurtje als op de andere foto, want de kleur bijvoorbeeld en de dakbedekking verschillen. Ook de locaties zijn niet dezelfde. Het witte schuurtje stond ten zuiden van Galamadammen, aan de Hemelumer kant van de Morra. Aan de overkant van het water is de kerk van Koudum te zien met links de twee boerderijen van de Poel (collectie fam. Henk (radio) de Vries).

Ulfert de Jong stuurde deze afbeelding met het volgende bijschrift:  In het boek van W.J. Dijk, De schoonheid onzer binnenschepen, dat in de boekenkast stond van mijn vader, staat een tekening van de vissersboot van Rintsje van der Veen, binnenvisser uit Koudum. Van Dijk verbleef in de oorlog op Galamadammen. Schuin daar tegenover lag de net geteerde boot van Rintsje op de wal te drogen in zon en wind. Dijk geeft uitleg over de bouwwijze van dit bootje, het betreft een ééngangsboot. ´Gebruikt men twee gangen, die met een hoek tegen elkaar liggen, dan wordt de boot dus wijder en ronder, maar ook duurder,´ aldus Dijk. Het bootje lag op de oostelijke wal, maar waar de tekenaar precies heeft gestaan is onduidelijk, net als de 'identiteit' van het huisje op de achtergrond.

Elske Valk-Smink (l) en Akke van der Veen-Visser. Rintje en Akke van der Veen vieren een feestje in het gebouw van de Herv. Gemeente. Voor het gebouw wordt er voor hen opgetreden. Foto's ontvangen van Rooske Fekkes-van der Werf.