Sipke en Jantje Feenstra - de Boer

Sipke Feenstra, geb. Koudum 11 maart 1872, ovl. Sneek 17 okt. 1963, zoon van Romke Eeuwes Feenstra en Trijntje Sipkes Zeldenthuis, trouwt Koudum 6 april 1900 Jantje de Boer, geb. Koudum 1 okt. 1877, ovl. Sneek 28 dec. 1958, dochter van Ruurd Sjouwes de Boer en Hendrikje Folkertsma. Sipke was aanvankelijk timmerman later kreeg hij een betrekking bij de fa. Halbertsma te Sneek waar hij zich van timmerman opwerkte tot factotum van het bedrijf en vertrouwensman van de familie. Hij was ook beëdigd taxateur en makelaar van onroerend goed. Pakesizzer Eeltsje de Vries: In mijn jongensjaren ,de vijftiger jaren, beheerde pake enkele woningcomplexen voor de familie Halbertsma, in de Sneker wijken Sperkhem en Noord. Verder was hij de vertrouwensman van de vereniging 'Hulp in Nood' in Sneek, gesticht door een aantal fabrikanten en handelaren in Sneek om op een discrete manier armoe te bestrijden. Deze mensen stortten geld in een pot, die mijn Pake beheerde en hij zorgde voor de verdeling van het geld naar eigen oordeel. Als ik er logeerde kwamen er veel mensen uit de armoewijken van Sneek aan de deur om een bijdrage. Verder was hij makelaar en taxateur ,later allemaal bijgeleerd ,want hij was van de lagere school in Koudum bij de timmerman gaan werken, ik meen de fa.de Jong. Op de foto rechts uit 1911 met personeelsleden van de Fa. Halbertsma, (Normandia) staat Sipke achteraan in het midden met witte hoed (collectie Fries Scheepvaartmuseum).

Hier zit Sipke Feenstra links omringd door zijn timmerjongens van de Fa. Halbertsma. Hij lijkt een zelfbewust persoon (collectie Fries Scheepvaartmuseum).

Sipke Feenstra was zeer geïnteresseerd in taal en cultuur. In 1904 deed hij met deze bijdrage mee aan een rijmwedstrijd, waarin hij Koudum beschrijft en wat eigenaardigheden van het toenmalige Koudumer dialect aanhaalt. Met 't âld slot in regel 4 bedoelt hij de state Grovestins (Nieuwsblad van Friesland, 13 aug. 1904).

Út it foarwurd fan Koudum yn myn bernejierren oer de reuny fan 13 sept. 1968 fan de Koudumers om útens:

Op dy dei waard ek folle praat oer Sipke Feenstra silger, dy’t in grut tal stikken skreaun hat oer  'Koudum yn myn bernejierren'. Dizze nijsgjirrige ferhalen binne bij de bêrn fan Sipke Feenstra bewarre  bleaun. Wij hawwe it plakboek en tastimming fan harren krigen, om dit boekje opnij út te jaan. Wij twivelje der net oan dat in grut tal âld-Koudumers en ek Koudumer fan hjoed de dei, mei grut niget dit boekje yn harren besit hawwe wolle. Mei it útjaan fan dit boekje hat it bestjoer syn earste stap set op it paad fan aktiviteiten, om wier te meitsjen dat de feriening fan âld-Koudumers bestiet. De priis fan it boekje is f 3, 50 + fracht.

Inkele fan dy ferhalen bin op dizze webstek te finen:

'Pake', in ferhaal oer skippers út Koudum.

'Sake en syn hounen', oer in karrider dy't prate mei syn hûnen.

De ramp mei de Willem III.

De grafzerk van Sipke en Jantje op het kerkhof te Koudum.