Stichting Histoarysk Koudum

Histoarysk Koudum is opgericht in 2001 op initiatief van Dorpsbelangen en de Hobbybeurscommissie van de Klink, met als doel de historie van Koudum levend te houden. Aanleiding was de succesvolle fototentoonstelling van de Hobbybeurscommissie, ter gelegenheid van Simmer 2000-festiviteiten. Ongeveer in dezelfde tijd startte oud-Koudumer Hindrik de Jong te Groningen de website 'Het Nostalgisch Album van Koudum'. Samenwerking kwam snel op gang. Vanaf 2006 beheerde Hindrik zijn website namens- en als lid van Histoarysk Koudum, tot hij in 2016 dit werk heeft neergelegd. Aanvankelijk was Histoarysk Koudum (HK) een werkgroep van Dorpsbelangen, in 2015 is de werkgroep opgegaan in de Stichting Histoarysk Koudum.

Koudum had tot 2001 nooit een organisatie voor lokale geschiedenis. Wel waren er behalve het 'Album van Koudum' nog andere belangrijke individuele initiatieven. Geschiedenisliefhebber Douwe de Jong zorgde er als wethouder voor dat Koudum vele historische straatnamen kreeg of behield, en Gerhard Koopmans verzamelde foto's, op basis waarvan hij twee boeken liet uitgeven met hulp van de Stichting Koudumers om Útens. De voormalige gemeente Hemelumer Oldeferd liet bij de opheffing in 1984 een geschiedenisboek over de gemeente maken, door historicus en schrijver Gerben Abma. Kijk hier voor een bibliografie over Koudum.

Het bestuur van stichting Histoarysk Koudum wil de kennis over de geschiedenis van het dorp Koudum bevorderen, o.a. door het uitbrengen van publicaties en adviezen, het geven van lezingen, het doen van onderzoek naar- en het verzamelen van foto's, documenten en materialen over de Koudumer geschiedenis en het uitvoeren van projecten. In de afgelopen jaren zijn adviezen gegeven, bijvoorbeeld aan de gemeente over bepaalde straatnamen. En zijn diverse projecten uitgevoerd, zoals de totstandkoming en officiële onthulling van het gedenkteken voor de in 1943 in Koudum omgekomen vliegtuigbemanning, de realisatie van het 'Heanmarpaad', en de productie van kalenders en een historisch kaartspel ten behoeven van de Winkeliersvereniging. In 2016 is het 'Album van Koudum' volledig vernieuwd en voortdurend wordt informatie toegevoegd. 

Histoarysk Koudum werkt nauw samen met Dorpsbelangen, de Internet Werkgroep Ústhús, de Stichting Koudumers om Útens en de Stifting Súdwester foar kultuer en ferdivedaasje. Dankzij de welwillende medewerking van Woon Friesland beschikt HK over een eigen archiefruimte in Nij Claerbergen. Uiteraard staat HK in verbinding met de gemeente SWF en met zusterorganisaties zoals Museum Bakkerswinkeltsje Molkwar, Toankamer 't Ponthús Staveren, Warkums Erfskip en Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân (HWG).

Plannen voor 2019 en daarna

Een vast agendapunt bij de maandelijkse bestuursvergaderingen is: Ingekomen voor het archief. In al die jaren is het niet vaak voorgekomen dat er bij dit punt niets te behandelen viel. Er is nu zoveel materiaal dat het archief moet worden gereorganiseerd. Dit is een van de plannen die het bestuur in 2019 wil uitvoeren. Een ander plan is het realiseren van een een route in het dorp met diverse informatiepanelen. Hiervoor is het bestuur in gesprek met geldschieters. De gemeente en een particuliere stichting willen doneren. Voor de realisatie van dit plan zal naar verwachting extra man en vrouwkracht nodig zijn. Er is materiaal verzameld over Koudumer dokters dat al een tijdje ligt te wachten op publicatie. Een tot nu toe onderbelicht onderwerp is het plaatselijke bedrijfsleven. Het Album van Koudum trekt wekelijks minstens 1000 bezoekers (het werkelijke aantal ligt veel hoger want dit zijn alleen de bezoekers die via de voorpagina binnenkomen). De redactie heeft meer en meer de handen vol aan het verwerken en plaatsen van de groeiende stroom aan foto's. Het bestuur streeft daarom naar versterking van HK met nieuwe mensen, al dan niet op projectbasis of in een werkgroep.

Het bestuur van Stichting Histoarysk Koudum

Naam Functie Taken  Belangstelling 0514
Hennie van Dijk Alg. bestuurslid Beheerder dorpsarchief en AvK-redactie 20e eeuw, foto's 522764
Boukje van der Veen Alg. bestuurslid Communicatie Genealogie vanaf 1800  
Antje Bouma Alg. bestuurslid Vert. Koudumers om Útens    
Loes de Boer Agenda-lid      
Maurits Hettinga Alg. bestuurslid   20e eeuw, landbouw en bestuur  
Teake Hoekema Alg. bestuurslid   Bewegend beeld  
Sjoerd Huitema Penningmeester   Genealogie vanaf 1800  
Jelle de Jong Alg. bestuurslid  AvK-redactie 20e eeuw, dorpsverhalen en families  
Ulfert de Jong Secretaris   Eerste en Tweede Wereldoorlogen 523176
Rein Tjeerd Postma Agenda-lid      
Jan de Vries Voorzitter  AvK-eindredactie Maritieme en lokale geschiedenis tot 1800  

Het algemene e-mailadres is: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Het banknummer van Histoarysk Koudum is NL06 RABO 0328 8445 94.