Bibliografie van Koudum

G. Abma, Himmelumer Aldefurd en Noardwâlde (Ljouwert, 1992).

J.E. Bazuin, Finkenburgh 50 jaar, weerspiegelt in het hart van de samenleving, 1948-1998 (Sneek / Koudum 1998).

Wim Beekman, Betty de Boer, Fenny Hartman, Ytsje Hettinga, Jan de Vries en Thys Wadman, 100 jaar Dorpsbelangen Koudum 1913-2013 (Koudum 2013).

Andries Blom en Douwe Smits, 50 jaar Oeverzwaluwen 1929-1979 (Koudum 1979).

E. de Boer-Akkerman, R. Oppewal en Sj. Zeijl, 125 jier Kristlik Leger Underwiis te Koudum (Koudum 1983).

E. de Boer-Akkerman, R. Oppewal en Sj. Zeijl, Gods trou is in skyld en pânser; Skiednis fan de Grifformearde Tsjerke te Koudum (1838-1988) (Koudum 1988).

S. Feenstra, Koudum yn myn bernejierren (Bolsward 1969). 

H. de Jong, 75 jier Boubedriuw S.H. de Jong en Soan (Koudum 1981).

Sietse Gerts van der Heide, Minsken fan doedestiids, Koudum sa'n 50-60 jier lyn (Koudum 1973).

Wiebe Keikes, De ophaalbrug (1885) bij Hettinga's boerderij onder Koudum (Leeuwarden 1985).

G. Koopmans, 50 jaar spaarbank, een historisch overzicht van de jaren 1914-1964 inzake de naamloze vennootschap "N.V. Friesche Onderlinge Beleggings- en Voorschotbank", gevestigd te Koudum (Koudum 1964).

G. Koopmans, Koudum fan doe en nou (Koudum 1978, uitgave Feriening âld Koudumers).

G. Koopmans, Fan Galama oant gemeente Himmelumer Aldefurd (Koudum 1984, uitgave Feriening âld Koudumers).

Jan Cornelis Luitingh, Frederik van Inthiema, of boer of advocaat: een verhaal uit de geschiedenis der hervorming in Friesland (Neerbosch 1910).

Schoolvereniging voor Christelijk nationaal onderwijs Koudum, Gedenkboekje ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan der school voor Christelijk nationaal onderwijs te Koudum, 1858-1933 (Koudum 1933).

Durk Stoker, Koudumer Beantsjes en de tuinbouw in Koudum (Koudum 2006, uitgave Vendu Tivoli).

H.J. Wiersma, Losse flodders, 60 jaar kerkelijk en verenigingsleven Ned. Hervormde Gemeente Koudum, 1926-1986 (Koudum 1986).

Wurkgroep Histoarysk Koudum, Wikekalinder fan it doarp Koudum (Koudum 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011).

Wurkgroep Histoarysk Koudum, Historisch kwartet Koudum (Koudum 2014, uitgave Ondernemers Vereniging Koudum).

Dorine Verheyden-Lels en Tineke de Bruyn-Lelsz, Des Hemels Zegen, Scheepsbrieven van Murk Lelsz, 1803-1819 (Breda 2004).

Jan de Vries, ‘Jacob Benckes heroverde Nieuw Nederland’ in: Peter de Haan en Kerst Huisman (red.) Gevierde Friezen in Amerika (Leeuwarden 2009).

Jan de Vries, ‘De parentelen van Bencke Abes en Jacob Ottes Hinnema van Koudum’ in: Ype Brouwers, Anne Hielke Lemstra, Pieter Nieuwland en Jarich Renema (red.) Genealogysk jierboek 2014 (Leeuwarden 2014).

Jan de Vries, 'Straatnamen', bijlage van: Bulte Nijs, dorpskrant van Koudum (17 afleveringen, okt. 2013-dec. 2015). 

Theun E. de Vries en Tjerk van der Wal, S.V. Oeverzwaluwen, 75 jaar (Koudum 2004).

Bijgewerkt tot en met 2015.

 

Downloads toevoegen