Izaäk Kuipers, Myn Doarp

Zo moet de door Izaäk Kuipers bezongen Singel er hebben uitgezien.

Myn Doarp

Myn berteplak wol ik besjonge

As it moaiste plak van 't gea

Moaijer plakje fynt man nea

Mei dyn bou en mei dyn greiden

Dyn tsjerke mei syn spitse toer

Fanôf dyn allerheechste hichten) twa kear

Sjucht men fier de flakten oer.)

 

It is it plakje wer wy boarten

Hwer wy diene goed en kwea

Hwer wy yn 'e skoalbank sieten

Né dat plak ferjit ik nea

Yn dyn Singel, om dyn beamen

Boarten wy as bern krijoan

Nea sil ik dat plak ferjitte) twa kear

Ik tink oan dy, 'k wit alles skoan.)

 

Bist do Kâldum oan 't feroarjen

Oan 't forgreatsjen elke dei

Sjuch dyn wegen, sjuch dyn skoallen

Mar dat nimt it plak net wei

Né wy ljeafje dy allyk sa

Ek as 't er faeks oars hinneleit

It is in plakje hwer't wy boarten)

twa kear It bliuwt 't plak fan Men en Heit.)

 

 

 

Wize: It Heitelân

Izaäk Kuipers Pzn te Drylts, berne te Koudum 1886.

 OAN KOUDUM

Nei fiif dagen slagge feest

Kin men sjonge: "het is mooi geweest".

De oanklaeijing wie geweldich

Alles moai forsjoen mei ljocht.

As men jouns sa troch it doarp roun

Wie it oeral wille en nocht.

Mei de optocht wie it allyk sa

Mei Nij Libben oane'e kop.

It feest yn Koudum kin men sizze

Dat wie mei ien wurd sein: tip-top!

De reünie-dei foar de âlden

Dy't al lang it doarp út wien'

Nou dat wie wol sa fantastys,

Dat hat elk wol skoan foldien.

Hwat in hannen bin dêr skodde

Hwat it drokke praterij

En op 'e gesichten stie te lêzen

Allegear foldien en blij.

Klaske en Jantsje, Pier enTsjeard

Hja seagen soms wol sa forheard

Muzelaar hie de leije yn'e hannen

Mar hy lei ús net oan bannen

De lunch dy liet him tige smeitsje

Underwyls hwat prate en hwat laitsje.

De dia's fan Koopmans dat moat sein.

En it slot wie - elkien sei:

Och, hwat is 't in moaije dei.

 

Izaäk Kuipers

 Het is niet bekend wanneer Kuipers het lied 'Myn Doarp' maakte. Het gedicht 'Oan Koudum' schreef hij naar aanleiding van de eerste reünie van oud-Koudumers op 13 september 1968 in de Koudumer Feestweek.

 

Izaäk Kuipers, geb. Koudum 20 okt 1886, zoon van Pieter Isaacs Kuiper en Luurtske de JongIzaäk vertrok als jongen naar IJlst. Volgens een vriendje kon hij daar bij de scheepswerf meer verdienen dan bij timmerman Sybren Woudstra in Koudum. Het ging ook door  maar na een paar jaar werd het op de werf wat slapjes en Izaäk ging toen aan de slag bij de Fa. Nooitgedagt. In de loop der jaren heeft hij zich opgewerkt tot chef-magazijnmeester. Bij dit bedrijf heeft hij vele rondleidingen verzorgd en de schoolklassen en vrouwenverenigingen op humoristische wijze verteld over de gereedschappen en de schaatsen. Hij was nog niet in IJlst of hij werd lid van de muziek- en zangverenigingen. Izaäk stond wel 60 jaar op de planken als voordrager. In de eerste wereldoorlog ging hij naar Gaasterland om de daar gelegerde Belgische soldaten een gezellige avond te bezorgen. Vaak was hij ceremoniemeester bij bruiloften en partijen. Hij sprak als eerste een uurtje Fries voor de NCRV-radio, een primeur! Hij heeft voor duizenden gesproken en gedeclameerd, maakte eigen voordrachten zowel in luim als ernst en scheef stukjes voor verschillende bladen zoals het Sneeker Nieuwsblad. Ook maatschappelijk heeft hij veel betekend. Hij was voorzitter van de fokbond en oprichter en voorzitter van de begrafenisvereniging. Hij was erelid van de muziekvereniging "Concordia" en speelde op veel scholen voor Sinterklaas. Ook op kerkelijk gebied was hij werkzaam. Hij heeft honderden gedichten geschreven. Izaak was een erg "warber" mens (Sneeker Nieuwsblad van 14 oktober 1971). Foto's en informatie van Harry Kuipers uit Nibbixwoud.