Douwe en Tjitske Visser-Salverda

Douwe Alberts Visser (1902-1997), binnenschipper te Koudum, en SKS skûtsjeschipper op de 'Sudwesthoeke' (SWH), zoon van Albert Douwes Visser en Trijntje de Boer, trouwt Koudum 14 juni 1928, Tjitske Salverda (1906-1998), dochter van Teake Salverda en Immertje de Boer. Op de foto Douwe en Tjitske op hun skûtsje 'Nieuwe Zorg' met hun twee eerste kinderen Albert en Teake. Hun schip is in 1908 gebouwd te Gaastmeer in opdracht van Age Vaandriks.

Het fanatieke hardzeilen zit de Vissers in het bloed: Je hoege net oan de hurdsilerij mei te dwaen om te winnen. Heit foer yn wedstriden altyd mei as fokkeman by omke Klaes Visser fan Koudum. Dy syn "Klein Koudum" wie makke to Drylts, en der hat in tiid west, dat nimmen it fan harren winne koe. Doe stie der op in kear in adfertinsje yn'e krante "Skûtsjesilen in Grouw". Mar dêr ûnder stie "Klein Koudum" uitgesloten wegens meerdere bekwaamheid". Sjoch yn wurklikheit hiene se dy wedstriid woun. En sa fiélden se it ek. Aldus Douwe Alberts Visser, in: Hylke Speerstra, Heil om seil.

Douwes vader Albert Visser is een broer van Klaas Douwes Visser en Douwe en Tjitske zijn de grootouders van de SKS schipper Douwe (Jacobs) Visser van 'De Sneker Pan', Douwe (Alberts) Visser fan 'It Doarp Grou' en Albert (Jacobs) Visser fan 'It Lemster skûtsje'.

Zie over Douwe en Tjitske: Geert Mak, 'Ingevroren te Koudum, winter 1929, Douwe Visser' in: Ooggetuigen van de vaderlandse geschiedenis in meer dan honderd reportages (Amsterdam 1999).

Bovenstaande foto's en tekst ,maken deel uit van een verhaal over Douwe en Tjitske. Hylke Speerstra, 'It kristallen paleis fan Douwe Visser en Tjitske Salverda', in: Friese Koerier, onafhankelijk dagblad voor Friesland en aangrenzende gebieden (22 juni 1968).


De grafzerk van Douwe en Tjitske bij de Martinikerk te Koudum.