Jacob en Tietje Muizelaar - Klapper

Dit zijn zeven kinderen van de zeventien uit het huwelijk van Jacob G. Muizelaar en Tietje Klapper: Eelkje met Antje op de arm, Grietje, Trijntje, Tietje, Gerrit, Jacoba. Op de andere foto staan de ouders van Jacob: Geert Muizelaar en Jantje Feenstra.

Jacob Muizelaar geboren Molkwerum 10 juli 1889, ovl. Koudum 9 okt. 1976, zoon van Geert Muizelaar en Jantje Feenstra trouwt 19 jaar oud, Koudum 30 april 1909 Tietje Klapper, 18 jaar, geboren Koudum 27 nov. 1890, daar ovl. 19 juni 1950, dochter van Eeltje Klapper en Aukje Kuiper.
Uit dit huwelijk:
1. Eeltje, geb. Koudum 27 juni 1909.
2. Geert, geb. Koudum 1 juni 1910. Hij trouwde niet.
3. Aukje, geb. Koudum 27 okt. 1911.
4. Jeltje, geb. Koudum 22 dec. 1912. Zij overleed jong.
5. Eelkjen, geb. Koudum 27 april 1914.
6. Jeltje, geb. Koudum 26 aug. 1917.
7. Klaas, geb. Koudum 21 febr. 1919.
8. Rein, geb. Koudum 27 jan. 1920, ovl. 1 nov. 2004. Hij trouwde niet.
9. Grietje, geb. Koudum 11 maart 1921, trouwt Hendrik Walstra.
10. Douwe Pieter, geb. Koudum 9 okt. 1922.
11. Trijntje, geb. Koudum 27 jan. 1924, ovl. Sneek 30 nov. 1947.
12. Tietje, geb. Koudum 28 mei 1925, trouwt Hendrik (Hinne) Mulder.
13. Gerrit, geb. Koudum 14 nov. 1927.
14. Jacoba, geb. Koudum 23 okt. 1928, ovl. 21 mei 1993, trouwt Meindert Johannes Boorsma.
15. Antje, geb. Koudum 21 mei 1930, trouwt Klaas Drenth.
16. Fongertje, geb. Koudum 18 april 1931, ovl. 13 mei 1932.
17. Fonger, geb. Koudum 10 april 1935, trouwt Sjoukje Muizelaar.

Jelle de Jong skriuwt 8 april 2020:
'Jabik en Tietsje ha yn ferskate hûzen yn Koudum wenne û.o yn de barakken neist de sândobbe dêr’t letter de Kroon wenne en yn it dûbele hûs oan de Stasjonsstrjitte nr. 11. Op de Easte ha hja wenne yn de pleats efter Sybren de Jong. Dy pleats wie fan de gemeente en wie wrak en is letter ôfbrutsen. [Op de foto is een bordje te zien met: 'Onbewoonbaar verklaarde woning] Tietsje klage oer dit hús bij Jabik syn baas Uilke Visser de gemeente arsjitekt. Dy sei: "een plankje hier en een behangetje daar, dan kan het wel weer." Tietsje moat sein hawwe: "Meneer Visser u heeft wel een groot hoofd maar weinig verstand." Jabik hat mei de soannen Geart en Rein ek noch yn de pleats fan Jelle Feenstra op de Easte wenne.
Harry Bakker fertelde my: "Ik boarte wol mei Gerrit want hy wie in klassegenoat en ik fûn it prachtich want Gerrit koe sa sjonge en dan sloech er de maat op syn hoepel, in âld fytstsjille, en die koe rjochtop stean bliuwe en myn hoepel net. Hja hiene noch wat bysûnders: de keamersdoar hiene hja in katrol oan makke mei in tou der troch en dêr in grouwe stien oan en de doar gie automatysk ticht. In útfining want wij hienen net sa’n moai útfining yn ‘e hûs," sa sei Harry.
Jabik wurke bij de gemeente bij it omruiljen fan de húsketonnen. No dat wurk wende en wie yn oarder want fêst wurk. Dochter Antsje fertelde my dat de wurkklean fan heit yn it hok hongen omdat se sa ôfgryslik stjonkten.
Nei de oarloch is Jabik feroardiele foar ferried fan ûnderdûkers en rekke hy syn wurk by de gemeente kwyt. Hy hat yn Kamp Sondel sitten. Yn de oarloch hiene de Dútsers Douwe Pieter oppakt. Dat Jabik nei Starum om him frij te pleitsjen. Dat koe waard him sein mits hja fjouwer oaren oan de Dútsers troch diene. Sa is bart; der binne minsken oppakt en ien is sels omkommen neffens it kranteferslach fan it Tribunaal. Douwe Pieter hat letter in soad psychyske problemen krige oer dit ferried en is skoften ferplege west yn Frjentsjer.
Alle bern ha Koudum ferlitten en elders in plak fûn.'

Het krantenverslagje van het tribunaal waar Jelle naar verwijst, in  Nieuwsblad van Friesland, 6 okt. 1947. Op 17 maart 1948 volgde een herziening van het vonnis.

Uit inzage van de dossiers van vader en zoon Muizelaar bij de bijzondere rechtspleging, in het Nationaal Archief, blijkt dat zij de jongens verraden hebben die in januari 1945 zijn opgepakt en vastgezet te Wilhelmshaven. Van hen overleed Wim Tuchscherer.