Wytze en Jantje de Jong - Visser

Wytze Jacobs de Jong, geb. IJlst 8 juni 1872, ovl. Koudum 8 mei 1933, zoon van Jacob W. de Jong en Sjoukje Langeraap, trouwt Koudum 16 mei 1895 Jantje Visser, geb. Koudum 26 sept. 1873, ovl. 5 juni 1964, dochter van Wabe Pieters Visser en Jeltje Dirks Jaarsma.

Hun kinderen:
1. Sjoukje, 5 maart 1896, trouwt Koudum 31 aug. 1916 Roelof van Goor, zoon van Roelof van Goor en Geesje Jonkman.
2. Jeltje, 5 mei 1898, trouwt Koudum 29 nov. 1923 Pieter Deinum, zoon van Marten Deinum en Ymkje Visser.
3. Jacob, 15 april 1900, trouwt Koudum 1 juni 1927 Feikje Wiersma, dochter van Gerrit Wiersma en Anna Maria Scheffer.
4. Ymkje, 5 mei 1902.
5. Wabe Pieter, 5 mei 1903.
6. Jelle, 11 jan. 1905, trouwt Koudum 21 mei 1930 Sybrigje Feenstra, dochter van Johannes Feenstra en Trijntje Deinum.
7. Ymkje, 4 nov. 1906, trouwt Koudum 4 nov. 1931 Sytse Schut, zoon van Pieter Schut en Aukje Ganzinga.
8. Rienk, 21 dec. 1907.
9. Rienk, 29 dec. 1909, trouwt Hendrikje de Boer.
10. Pieter 29 jan. 1915, trouwt Akke Kemker, dochter van Jan Kemker en Befke de Boer.
11. Wytze, ongehuwd.

Leeuwarder Courant, 21 april 1894 resp. 25 juli 1910.

 

NOCH IN SKIPSRAMP
't Wie de 9de maert 1926, op in tiisdei. Wytse de Jong, de Koudumer beurtskipper, hie mei syn trije soannen mei syn motorskip, de Geertruida III, nei Snits ta west. It rom hie er noch al hwat fé yn: 6 kij, 4 bargen en in stik of 10 biggen. En fierders noch al hwat kunstdong en moal. It wie striemin waer en it waerd noch minderoan. In fûleindige westewyn gûlde de mar oer. len gelok noch! Se wienen op sleeptou nommen troch de Himmelumer boat mei as kaptein Haitse Zeldenrust. Dy foarop en dêroan fêstmakke de Geertruida 111, sa brûsden se de Heegmer mar oer. It like der op of soe nou alles noch goedkomme en soenen se it sûnder ûngelokken rêdde. Lykwols de wyn helle al mar oan. Dat it waerd sa njonkenlytsen needwaer. Doe ornearre Wytse de Jong: "Nei de Heidenskipster wâl. Dat soe ús gelok noch wolris wêze kinne". Dat doe dêr op ta. Noard-west oanhâlde, faeks dat se it dan rêdden. Lykwols 't mislearre. Se wienen noch mar in 600 m út'e wal of de boat strûpte der ûnder. Rienk, ien fan Wytse de Jong syn soannen, wie yn 'e masinekeamer oan it koperpoetsen, doe't it wetter ut'e mar him oer it mad kaem. Hurd, hurd sjen om boppe te kommen, op'e mêst dy't plat lei of op 'e stjûrhutte, hwant dat wienen grif de iennichste dingen fan it hiele skip, dy't it langst boppe wetter utstieken. En dat slagge. Dat hy en syn heit en de beide oare bruorren heal yn it wetter en heal der út. En ek de passagier, de iennichste, dy't se op dat stuit hienen, nl. Sipke Glashouwer, dy't yn Koudum in krudenierswinkeltsje hie en sa goed as alle tiisdeis mei harren nei Snits tasette: winkelguod ynslaen by de grossiers. Aldergeloks wie Haitse Zeldenrust syn boat fuortby. Dy nou helle de mannen fan de Geertruida en naem se mei de kant út nei de Dammen ta. It wie in ramp: it fé fordronken en de deis dêroan bidobbe yn it stik bou (nou boskje) njonken Jan Haitjema to Koudurn. [It bewuste boskje wie dêre wer't no Westeweg, Kerkhoflaan en Wjukslach by elkoar komme] Meiinoar wol in f. 2500,-- skea. En dat yn dy tiid! It jild wie doe ûnwitend folIe mear wurdich as hjoeddedei. Dyselde wyks noch, de sneons, is de boat wer boppe wetter helle en nei de helling ta brocht. It neisjen en sa gyng in 6 wike mei hinne. Ien gelok: Johannes en Age Feenstra beaën oan yn dy tiid har boat to brûken. En sa koe nettsjinsteande it greate en kostbere ûngemak de fortsjinst trochgean (G. Koopmans, Koudum fan doe en no).

Naar het skûtsesilen Het motorbeurtschip de "Geertruida III" van Wytze de Jong is met publiek naar het hardzeilen op de Fluessen. Het muziekkorps 'Richard Hol' is mee om met hun muziek de fleur er in te houden (collectie Gerhard Koopmans bij Tresoar).

De vrachtwagen van de gebr. De Jong die bij de fusie is overgegaan naar de KEB. Verhuizingen Jac. W de Jong, Tel 28 Koudum, staat op de laadbak. Wie weet iets over deze foto of de auto te vertellen? Staat hij op de Havenkade voor het huis van Pieter de Boer? (foto ontvangen van mevr. Hoekstra-Bandstra).

De opslagschuur van Gebr. De Jong bij de Symkewyk, Onderweg 8 (collectie Ulfert de Jong).

In de laatste winter tijdens de bezetting was hier de gaarkeuken gevestigd.

De gebroeders De Jong handelden in brandstof. Naast hun opslagschuur lag steenkool opgeslagen in een bulk. Het is op deze foto te zien. Ook de zeef waarmee de brandstof voor aflevering werd gezuiverd. Vanuit de zeef werd het afgemeten in een speciale ton en verpakt in juttezakken. Rienk de Jong leverde met zijn VW pick-up busje de brandstof af bij de klanten. Hij reed altijd heel langzaam.

Veel huizen hadden destijds een speciale kolenbunker die van buitenaf gevuld kon worden, met onderdak een speciale goot waarin de kolenkit met één beweging gevuld kon worden.

 

Jelle de Jong. Leeuwarder courant 2 april 1966.

Rienk Wietzes de Jong (1909-1987). Het is niet de gewoonte om in het album bijnamen te gebruiken, maar in dit geval is het anders. Samen met zijn broer Jelle hadden zij sinds hun samengaan met de zwagers Pieter de Boer en Douwe Visser met zijn vieren de KEB (het Koudumer Expeditie Bedrijf) in eigendom. In deze omgeving moest toch iemand de leiding nemen. Vandaar dat Rienk als leider 'de Führer', werd genoemd Bron: Cees de Jong.

Wytze de Jong leest kinderboeken, Leeuwarder courant 1 juli 1998.