Gemeentehuis Dammenseweg

Opening van het nieuwe gemeentehuis in 1939

Deze foto is genomen op 2 april 1940 ter gelegenheid van de ingebruikneming van het nieuwe gemeentehuis. Kort daarvoor had burgemeester Reitsma de deur van het oude gemeentehuis aan de Hoofdstraat voor de laatste keer op slot gedraaid. Daarna is het gezelschap, bestaande uit B&W en de raad, de commissaris en de politiemensen, lopend naar het nieuwe onderkomen aan de Dammenseweg gegaan en toen is deze foto gemaakt.
Voorste rij v.l.n.r.: Agent J. Nijholt, agent J. van Dijk, wethouder Rienk A. de Vries, commissaris der koningin Pieter Albert Vincent, baron van Harinxma thoe Slooten, burgemeester Rinke Reitsma, wethouder Cornelis Smits en de politieagenten Zweed en Bouma.
Tweede rij v.l.n.r.: de raadsleden Foppe S. de Jong, Sibrand P. B. Martens, Harmen S. de Boer en gemeentesecretaris Pieter de Jager.
Achterste rij v.l.n.r.: de raadsleden Jouke Aukema, Lolke Dokkum, Tjeerd Talsma, Anne A. Bajema, Euwe de Haan en Douwe H. de Jong.

Het was burgemeester Jan Krol die in 1939 de eerste steen plaatste. Hij was zeventien jaar de eerste burger van H.O.N.; een bescheiden man die een hekel had aan dikdoenerij. Krap twee maanden na de eerste steenlegging kreeg hij eervol ontslag om burgemeester van Vriezenveen te worden. Krol mocht in 1940 als oud-burgemeester, het nieuwe gemeentehuis van H.O.N. officieel openen.

De Friese vlag uit en de strik voor; de eerste steen is gelegd. Zijn dit de werkers aan het gemeentehuis?

Dit lijken schilders en timmerlieden die aan de bouw van het gemeentehuis hebben meegewerkt. Zo te zien is het gebouw grotendeels klaar. Tweede van links is Jaap Blom van Hindeloopen (foto ontvangen van Dieuwer Blom uit Grou).

De vorm van het gemeentehuis grijpt terug op die van de Galamastins die tot ong. het jaar 1800 in de Hoofdstraat stond.

Foto's ontvangen van Klaaske Pries.

Op 10 oktober 1979 is de eerste steen gelegd van de uitbreiding van het gemeentehuis. Er heerst zo te zien een vrolijke stemming. Uitbreiding bestuurscentrum lijkt op het bord te staan. H.O. anticipeerde met de uitbreiding van het gemeentehuis op de op handen zijnde gemeentelijke herindeling, in de hoop of de verwachting dat Koudum het bestuurscentrum zou worden. Maar Workum de nieuwe hoofdplaats van de nieuwe gemeente Nijefurd eiste het gemeentehuis op, en voor dat van Koudum restte leegstand. V.l.n.r.: burgemeester Lambertus Pasma, bode Hessel Kuipers, Wieger Postma, wethouder Bouke Yntema en secretaris Broer Tilstra. Foto rechts v.l.n.r.: Pasma, wethouder Lambertus Brandsma, Yntema en Tilstra leggen de 1ste steen.

Bij de opening van de nieuwbouw was Ties Elzenga aangetreden als opvolger van Pasma. Bode Hessel Kuipers draagt een gedicht voor bij de opening. Naast hem burgemeester Elzenga, commissaris Rypstra, mevr. Rypstra, mevr. Elzenga, Bouke en Anneke Yntema, Lambertus Brandsma, Broer Tilstra en de dames Tilstra en Brandsma. Oud-marinier Wypke Rusticus mag de vlag hijsen. Foto's collectie Histoarysk Koudum, archief Broer Tilstra.