Tekeningen Jelle de Vries

Tsjerke mei diakonyhûzen, tekening út 1983 fan Jelle de Vries, geb. 1948 It Heidenskip.

 Gesicht op de tsjerke fanôf de Snakke.

 It gebou wêr't earder de kristelike skoalle yn siet, de kant fan de Singel.

It âlde doktershûs oan de Fermaningswei.


De 'Eastepleats' by de Syl.


Gemeentehûs Hemelumer Oldeferd oan de Dammensewei, mei in part fan de nije oanbou.


Hjerst op 'e Dammen.
Deze pentekeningen komen van een kalender uit 1984. Archief Histoarysk Koudum, beschikbaar gesteld door Jappe Roosjen.