Ooste

Deze ansichtkaart van de Ooste of 'de Easte'in het Fries is gepost in 1907. De timmerwerkplaats en woning van Jacob de Jong zijn duidelijk te zien. In het huisje vooraan woonde volgens Koopmans schipper Sake Eekma en later Melis en Akke Woudstra. Helemaal links is nog net een huisje te zien dat aan de Var stond. Uitgave Wed. Sj. de Jong Ez, beschikbaar gesteld door Jacob Leenstra.

Gezicht op de Ooste vanaf de hoek bij het "Heale paad" waar naast het rechtse huis het Earmhûs stond. Ansichtkaart ingestuurd door Jan Overzee te Son en Breugel.

Dit is hetzelfde huisje als op de foto erboven. De fotograaf was net op tijd want de afbraak is zo te zien al begonnen. Foto uit de collectie van de fam. Henk (Radio) de Vries.

Het huis op de linkerfoto stond ongeveer op de plek waar Onderweg en Healepaad elkaar kruisen. Destijd woonden hier Ulbe en Jeltje Postma. Rechts is nog een stukje van de noordelijke gevel van het 'Earmhûs' te zien.
Huidig adres van het huis op de foto rechts zou Ooste 9 zijn. In dit huis woonden Sake Eekma en zijn vrouw Durkje aan de Ooste. Na hun overlijden kwam hun oudste dochter Akke hier wonen met haar man Melis Woudstra. Sake had hier naast de turf- en brandstofhandel ook een winkeltje. Op de foto van het huis staat op de muur een bordje met 'M. Woudstra handel in brandstoffen'. Dus Melis heeft de handel van zijn schoonouders eerst voortgezet en is later met de brijkarre begonnen. De zuivelfabriek had zelf ook een brijkarre op de weg. Maar die was veel groter dan het karretje van Melis. Deze grote wagen werd getrokken door een paard, terwijl Melis een handkar had. De melkboeren van de zuivelfabriek waren Andries Lykeles Hoekema en Jan Lieuwes Terpstra.  Dit huis is later afgebroken en op die plek heeft  Freerk Draaier toen een nieuwe woning laten zetten en daar woont nu Henk Haytema. Elders in het album staat Melis op de foto met zijn brijkarre. Foto beschikbaar gesteld door Uke van der Werf-Woudstra.

Het huis van Durk de Vries op Ooste 13 is afgebroken na de brand van 1992 (archief buurtvereniging Ooste-Zijl).

Dit is het huis van Bauke Sipkes de Jong (1845 - 1930). Hij trouwde in 1872 met Geertje Douwes Uffelaar (1844 - 1916). Bauke staat hier voor zijn huis, dat nu als adres Ooste 23 heeft. Er waren vele winkeltjes in het vroegere Koudum. Ook hier is zo te zien 'Kahrel's Thee' te koop. In de 80er jaren is het pand verbouwd en daarna heeft er waarschijnlijk een tijdlang een bord met de letters DMHR aan de muur gehangen (Door Moed HerRezen).

Ooste 18 omstreeks 1960, hier woonde destijds Wabe Schaper. Foto's beschikbaar gesteld door Appie van Dijk, Assen.

Dit is het huis van de Hiemstra's aan de Ooste 39 (ingestuurd door Gerrit en Wiesje Hiemstra). Rechts de slachterij achter het huis in 1979. In de middelste schuur vond de noodslacht plaats (collectie Histoarysk Koudum).

Links: Ooste 43 en 45, de huisjes stonden op de plaats waar nu Jachtwerf Busman zit. Collectie gemeentearchief. Rechts: Ooste 43 bestond uit twee woningen, links woonde het gezin van Jan Valk en rechts het gezin van broer Geert Valk. Het huis met nr. 45 is al afgebroken. Foto ontvangen van Jelte en Neeltje Cuperus-Valk.

Ooste 49, destijds het huis van Durk en Harmke Grouwstra-Bakker (dia 1e helft 60er jaren, gemaakt en beschikbaar gesteld door Appie van Dijk, Assen). 

Het huis Ooste 30 werd indertijd bewoond door Jappie en Tjitske Hornstra met hun drie kinderen. Een foto van de achterkant. Beschikbaar gesteld door Jappie Hornstra.

Ooste 32, dit is het winkeltje van Jelle Fop aan de Ooste. Jelle Romkes de Jong (1867-1954) en Fopje Sipkes de Jong (1877-1954) hebben tijdens hun huwelijk steeds in dit huisje gewoond. Het pand staat naast het pad dat van de Ooste naar de Bovenweg loopt. Het pad werd wel het Jelle-Fop-paadsje genoemd. Beschikbaar gesteld door Jelle Romkes de Jong, pakesizzer fan Jelle Fop. Jelle en Fopje voor hun winkel (collectie G. Koopmans).

Ooste 55;  Baukje Speerstra-van Dijk stuurde deze foto en schreef: 'Het huis staat aan de Ooste, naast de boerderij van Ype Haytema. Links woonde Jikke Bakker, later Jantje Osinga en wij woonden in het rechter gedeelte. Ongeveer in de jaren begin 1950. Mijn broer, Gerben van Dijk, staat voor het huis.'