Bovenweg

Deze opname van de Bovenweg dateert uit 1903. Rechts is de noordelijke gevel van de Gereformeerde kerk zichtbaar, met de ingang die toen nog aan de Bovenweg was. Later kwam de ingang aan de andere kant van het gebouw, in de Kninebuert (collectie HK, Alie Hoekema-van der Wal).

Een ansichtkaart van de Bovenweg, vanuit het dorp gezien. Rechts staat de Gereformeerde kerk, zonder torentje, maar met het koepeltje. De boerderij links is de voormalige herberg 'Het Bruine Paard'. Collectie Jan Bakker.

State Grovestins en de achterkant van Het Bruine Paard, de boerderij Bovenweg 7, gefotografeerd voor de bouw van de school. De boerderij lijkt nog in bedrijf te zijn. Ten westen achter de boerderij was een dobbe. Tresoar, collectie G. Koopmans.

Deze foto van de Bovenweg is genomen ter hoogte van de gereformeerde kerk. De Nieuweweg was nog niet aangelegd. De Bovenweg was de "Weg naar Workum". Collectie gemeentearchief.

Bovenweg 41, hier woonden Ruurd Abma en zijn zusters Ytje en Pietje. Ze hadden enkele koeien. Vanaf Koudum aan de linkerkant en net voorbij het Jelle-Fop-paadsje tussen de Ooste en de Bovenweg. Het  hoge dak rechts is van het huis van Hendrik Visser, hij en Willem Ros hadden daar hun timmerbedrijf. Tresoar, collectie G. Koopmans.

Bovenweg 45, de bewoner Jouke Beuckens staat te schoffelen in de tuin. Na Beuckens heeft de zuivelfabriek Concordia het huis gekocht en woonde kaasmaker Snijder er. In de 60er jaren kocht Aant Abma het huis van de zuivelfabriek om er te wonen. Tresoar, collectie G. Koopmans.

Pieter Jarigs Feenstra (1869-1926) van Warns en Ymkje Gerlofs Jaarsma (1868-1953) van Koudum trouwden in Koudum in 1899. Ze woonden in dit boerespultjse aan de Bovenweg, later nr. 49. Hun leven ging niet over rozen want in 1910 verloren ze hun dochter Durkje van 3 jaar en in 1916 overleed hun zoon Jarig op de leeftijd van 15 jaar. Omdat ook haar man jong overleed bleef Ymkje alleen over. In 1954 woonde Oeds Smid hier en later Jaap de Jong (collectie G. Koopmans).

Baukje Speerstra-van Dijk stuurde deze foto in en schreef daarbij: In het huis waar nu Rein en Agatha Hettinga wonen op Bovenweg 32, woonden vroeger mijn pake Sietze Johannes van der Wal en beppe Baukje Harmens Kroeze. Ook was daar later een tuinderij bij, waar Johannes en Douwe van der Wal hun groenten verbouwden. o.a. de heerlijke Koudumer Beantsjes!

Dit is Bovenweg 51, twee keer een beetje scheef gefotografeerd; ja, zo gaat dat soms. De foto links is van 1949, toen woonde Gerrit Postma er. Later kwamen Gerrit en Wiesje Hiemstra hier te wonen en na hun werd het door de fam Wynia in gebruik genomen als tweede woning. Het pand kreeg toen een rieten dak. Beide foto's beschikbaar gesteld door Gerrit en Wiesje Hiemstra.