SPORTACCOMMODATIES

Vendu Tivoli
De iepening fan it Nije Fuotbalfjild
Sporthal de Sandobbe
Tennisbaan
IJsbaan
Gymnastieklokalen