Lagere Technische School LTS

De gebouwen van de Lagere Technische School aan de Beukenlaan. Links de praktijklokalen voor houtbewerking, lassen, techniek, metaalbewerking en algemene handvaardigheid. Onder het platte dak in het midden was de kantine met de garderobe. En rechts bij de vlaggenmast was de hoofdingang, met links de kantoren en rechts de theorielokalen. Het schoolplein met de fietsenhokken en het gymnastieklokaal zijn op deze foto niet te zien. De ronde schoorsteen in het midden is die van de zuivelfabriek.

Het land waar de nieuwe ambachtsschool en de nieuwe woningen aan de Beukenlaan gebouwd zouden worden lag erg laag. Het land was toen in gebruik bij Watze Draaijer. In feite was het een poldertje, die drooggehouden werd door een motorgemaaltje aan de Var, en eerder door een tjasker. Jn de winter stond het land vaak half onder water. In oude documenten worden deze landjes aan de Var dan ook aangeduid als Nieuwlanden. Om het land als bouwterrein geschikt te maken is het opgespoten met zand, dat werd opgebaggerd in de Fluessen.

De Fa. Waterlander uit Heerenveen heeft dit werk uitgevoerd, met een door stoom aangedreven zandzuiger in de Symkewyk, zoals op bovenstaande foto's te zien is. Atze de Jong was een van de werkers die met zijn arkje in de Wyk lag. Hij was sleepbootschipper, maar in het weekend moest hij er voor zorgen dat vuur onder de ketel aan bleef en dat op maandagmorgen deze op tijd weer op werkdruk was (de foto links is gemaakt door een persfotograaf en beschikbaar gesteld door Dorpsbelangen Koudum, de andere komt uit de collectie gemeentearchief).

Collectie gemeentearchief.

Foto rechts: 1959, de eerste bekistingsmallen voor de fundering van de nieuwe ambachtsschool staan klaar. Op dit moment is het terrein nog een geliefde grote zandbak voor de jeugd. Twee foto's uit de collectie G. Koopmans.

Enkele foto's van de bouw, afkomstig uit het gemeentearchief.

 

Het tegelmozaïek van Justus Halbertsma dat door de kunstenaar zelf is aangebracht in de hal van de LTS. In 2005, de sloper was al bezig, is het in opdracht van Histoarysk Koudum gefotografeerd, opgemeten en vervolgens op professionele wijze gedemonteerd, met het doel het later op een andere plek in Koudum te kunnen aanbrengen.

 

 

 

Ook de in 1959 ingemetselde oorkonde en de eerste steen zijn door Histoarysk Koudum veiliggesteld.

 

In 1981 is het schoolgebouw uitgebreid. Aannemer was Fa. Th de Vries & zn. V.l.v.r.: Cornelis Bergsma, Enne de Vries, Rinnie Schreur, Ynze Sipkema, Abe de Witte en Sjerp Smid.

De aanbouw is officieel geopend op 29 januari 1982 door Mieke Andela-Baur. Gemeentesecretaris Broer Tilstra was voorzitter van het schoolbestuur en aannemer Jouw de Vries secretaris.

In de voormalike LTS kwam na de fusie met MVO en Huishouschool het hoofdkantoor van de Christelijke Scholengemeenschap Zuidwest Friesland, die later is opgegaan in Bogerman.