Mavo 1974 - '75 D.H. de Jongschool

 

Mavo klas M2b 1974/1975 Achterste rij v.l.n.r.: Jelle Schilstra, Alie Kooiker, Jan de Vries, Wabe de Jong, Lies Bakker, Jurjen Reinstra, Pia Abma, Johannes de Vlugt, Carel de Hoop, Gaayo Kuitert en Douwe Beimin. Middelste rij v.l.n.r.: Feite Kleinstra, Tineke Salverda, Gerda Wolthuizen, Johan Folmer, Wiepie de Vries, Hans ? en Gerrit de Jong. Voorste rij v.l.n.r.: Bouke Bouma, Sjoukje van der Veen, Deborah Osinga, Antje Plantinga en Dicky Pel.