Huishoudschool 1958 / 59

 

Huishoudschool 1958/59 Voorste rij v.l.n.r.: Fopje Zeldenrust, Beeuwkje Sierdsma en Annie Visser?. 2e rij v.l.n.r.: Gerrie Visser, Tjitske Reitsma, Liesbeth Hoekstra, Jantje Hofman en Hinke Boersma, 3de rij v.l.n.r.: Riemkje Geertsma, Pietsje Keulen, Tjitske van der Wal, ?, ?, Aaltsje de Vries, ?, Tedde Wiersma, Hannie de Vries en Hinke de Vries, Boven: ?, ? (ontvangen van Jappie Hornstra).

Achterste rij v.l.n.r: Pietie de Boer, Wimpkje Zeldenrust, Foekje Lootsma , Jellie Nauta, juffrouw Baukje Feenstra, Hettje Haanstra, Ottje Hendriks en Antje Vlieger. Middelste rij v.l.n.r: Akke de Vries, Aaltje de Boer, Ietje Harkema, Adrie Mijderwijk, Holk Folkertsma en Geesje Strampel. Voorste rij v.l.n.r: Geo de Boer, Scheltsje Couperus, Gerrie Hempel, Janke van der Heide, Sietske Wiersma en Aafke Zoethout. De foto is op 9 sept. 2021 ontvangen van Sietske Couperus – Wiersma, die er zelf op staat. Zij woon in Hindeloopen destijds en weet na al die jaren ook de woonplaatsen van haar klasgenoten nog: Pietie, Wimpkje, Ottje, Akke en Aaltje kwamen van Warns; Foekje, Jellie, Adrie Gerrie en Janke van Workum; Holk, Geesje en Scheltsje van Staveren; Geo van Skarl; Hettje en Ietje van It Heidenschap en Antje, Aafke en inzender Sietske van Hindeloopen.