The Colwidum Saxophone MastersJaap van der Veer stuurde een geluidsopname en deze fraaie tekening van de bekende cartoonist Frans Faber, van The Colwidum Saxophone Masters. Een saxofoonkwartet min of meer voortgekomen uit Nij Libben. Hij schrijft: We hebben toen gespeeld bij de opening van Atelier 'de Frije Wyn' te Allingawier en we hebben een concert gegeven in de Klink. De bezetting v.l.n.r: Ulfert de Jong tenor, Bert Schipper (Leeuwarden) bariton, Piebe de Vlugt sopraan en Jaap zelf op de alt sax. Het kwartet bestond al langer, althans Nij Libben had eerder al een saxofoonkwartet, met Piebe, Jaap en soms Ulfert. Otte de Jager speelde bariton. Hy hie in prachtige spylmanier en koe dat ding knorre litte, aldus Ulfert. Neffens my ha Bert Schipper en ik dit nije kwartet opsetten. Bert soarge yn els gefal foar de muzyk. En Jaap wie ús lieder sûnder mear. Ulfert bedacht de naam en hij vond onlangs de opname terug. De opnames binne makke foar radio Gaasterlân. De lokaasje wie it jeughonk yn Balk. Twa mikrofoans, efkes oefenje en doe 8 nûmers min of mear efterelkoar opnimme. Niks gjin korreksje, gewoan sa as it wie.  Ik ha dy jonges doe frege om in bandsje en dat kaam ik in tiidsjelyn wer tsjin. Doe nei Jaap...  Jaap heeft het gedigitaliseerd. De opname kunt u beluisteren door op de onderstaande koppeling te klikken. Dit nûmer hjit "Oh, Lady Be Good' fan Gershwin, aldus Ulfert.

Bijlagen
08 Track 8.MP3 [2.37Mb]