Drumband Nij Libben

In 1957 bij het tienjarig jubileum van Nij Libben kreeg de drumband gestalte als min of meer zelfstandige eenheid. Vanuit het dorp was een actie op touw gezet waarmee een instrumentarium voor twaalf slagwerkers werd aangeschaft. Deze foto is overgenomen van de website van Nij Libben en zou stammen uit 1960. De twaalf slagwerkers zijn: 1e rij: Klaas G. Hoektra, Hette de Kroon, Anne Wabes Schaper, Sjoerd de Vries. 2e rij: Karel de Jong, Jappie Th. de Vries, Thijs Jaarsma. 3e rij: Ulbe W. Postma, Tjitte P. Folkertsma, Tjeerd N. de Vries, Brucht Postma. 

Deze foto is genomen in 1964 op de onderweg, het gedeelte tussen Hoofdstraat en Beukenlaan. Tambour-maître Sjoerd de Vries heeft er zin in.

De drumband onder leiding van de tambour-maître, met daarachter de fanfare onder leiding van de dirigent. Foto uit het album van Otte de Jager, ontvangen van Jellie de Jager.

De drumband in de Beneden Hoofdstraat met Gatze Fekkes als tambour-maître. Op de foto rechts v.l.n.r. Ype de Boer, Hette de Kroon,  ?, Piet Hobma?, Jan van der Werf, Pieter Schaper en Jan Keuning  (foto's gemaakt door H. de Jong op 16 september 1966).

En twee clos ups van de fraai uitgedoste Pieter Schaper, die de grote trom sloeg bij de drumband (ingestuurd door Martin Schaper, de jongste zoon van Pieter).

Deze foto's zijn genomen tijdens de optocht in de feestweek van 1974. De linker foto op de kruising Hoofdstraat Hoogstraat, voor het later afgebroken dubbele huis waar destijds aan de oostzijde de fam. Tilstra woonde (foto's ontvangen van Henk Ypma).

De drumband ontwikkelde zich uiteindelijk tot een tamboerkorps met lyra's en verzorgde ook los van de fanfare vele optredens, maar bleef altijd onderdeel van de Muziekvereniging Nij Libben. Achter: Jellie de Jager, Hette de Kroon, Gerben Zwerver, Henk Ypma, Bauke Kemker, Ype de Boer, Teake Ypma, Tambour-maître Lammert de Kroon. Voor: Romelia de Kroon, Lucy  v/d Werf, Berend de Kroon, Lia Hobma, Tjitske de  Witte, Trijnie Hobma, Nantsje Schilstra, Sjoerdje Bergsma, Martsje Venema (foto en onderschrift overgenomen van de website van Nij Libben).

Drumband tijdens de taptoe in Workum, 2 sept. 1981. Vooraan: tamboermaître Lammert de Kroon. Linker rij van voor naar achter: Henk Ypma, Lia Hobma en Hette de Kroon. Tweede rij van links: Berend L. de Kroon, Bauke Kemker?, en Gerben Zwerver. Derde rij vooraan: Lucie van der Werf?. Vierde rij vooraan: Martje Venema. Rechter rij: Teake Ypma, Ype de Boer en Anne Wessel Schaper. Bron: workum.nl - fotograaf: Cor Hunia

Bij de optocht in de feestweek van 1982 op de Beukenlaan. V.l.n.r.: Hette de Kroon, Thomas van der Goot, Lia Hobma en Henk Ypma. 2e rij Gerben Zwerver en achter Gerben loopt Martsje Venema (foto ontvangen van Henk Ypma).

De jeugddrumband fan Nij Libben, omstr. 1982 op in Keninginnedei. De tambour-maître is Gea Smits. De earste rij f.l.n.r.: Berend H. de Kroon, Berend L. de Kroon en Norbert Rooth. Twadde rij: Henk Wagenaar en Sandrie Wiersma, Tredde rij yn it midden Jan Lolkema. Efteroan yn it midden Johan Wagenaar. Rjochts efteroan Trinus Schaper en foar Trinus rint Rein de Kroon. Links efteroan Herman Zwerver. Minsken yn it publiek:  Efter Johan Wagenaar rint neffens my in famke fan dûmny Den Dekker, Pietsje. Links foaroan Patrick Bruggenkamp. Famke yn herderklean is Albertha de Vries. By it reade brommerke stiet Romke de Jong. Neist him Jan Bakker en syn frou (?). Mei reade pet Hendrik en Alie Bakker. Der rint njonken Hendrik Bakker in jonkje, dat is Johan Kemker (foto en tekst fan Johan Wagenaar).

In 1982 kwam de drumband in actie bij de optocht van Oudega (SWF). Tambour-maître Lammert de Kroon heeft de commandostaf verwisseld voor een drumstel (foto ontvangen van Henk Ypma).

Het drum- en lyrakorps Nij Libben op de foto gezet bij het 40-jarig jubileum van de vereniging in 1986. Bovenste rij: V.l.n.r: Henk Ypma, Lolke Ypma, Berend de Kroon, Hessel Fekkes,  Hette de Kroon, Thomas van der Goot. 2de rij van boven: Henk Wagenaar, Johan  Wagenaar, Lammert de Kroon, Aaltje Schram, Sjoerdje Bergsma, Lucie van der Werf, Alex Kingma. Onderste rij: Carolien Stoeten, Wabe  Roskam, Rein de Kroon, Romelia de Kroon, Petra Falkena, Sipkje  Goslinga, Sietse Hette de Kroon, Jelte Wijnsma. Marjorettes: Romelia Hoekema, Sietske Schreur, Yvonne Kingma, Rieme Smits, Hinke de Boer, Jolanda de Witte, Boudine Smits, Gea Smits, Mascha de Jong. Vooraan: Gezina Pietersma, Nienke Smits, Diana Venema (collectie Histoarysk Koudum. Met dank aan Petra Falkena en Henk Ypma voor de namen).

Drumband met majorettes en fanfare Nij Libben in actie tijdens de optocht van 1989.  In xxyy is de drumband opgeheven.

In 2005 hielden de oud-leden een reünie in het gebouw van de voormalige LTS. Staand achterste rij v.l.n.r: Henk Ypma, Martje Venema, Gerben Zwerver, Teake Ypma, Eelke Stellingwerff, Lolke Ypma, Thomas van der Goot, Klaas Stelma, Henk Wagenaar, Oane W. Schaper, Jannie Hiemstra-Venema, Wiekie Keuning, Rein de Kroon, Jan Keuning, Berend de Kroon, Marinus van der Meer, onbekend,  Willem Bootsma, Jacob de Jager, Jappie de Vries, Lammert de Kroon, Rinkje de Vries, Annie de Kroon-Pietersma, Feite Roelevink.
Middelste rij: Romelia van der Velde-de Kroon, Lucie Bootsma-van der Werff, Jellie Hoekema-de Jager, Petra Falkena, Alie van der Veen-Dijkman, Durkje Hoekema-Hoekema, Mea Stelma-Falkena, Jappie Haitsma, Feddy Haitsma-Feenstra, Boukje van der Meer.
Voorste rij: Gatze Fekkes, Trijnie van Tuinen-Hobma, Hette de Kroon, Jan van der Veen, Wieger van der Wal, Sjoerdje Hoekstra-Bergsma, Sietse Hette de Kroon, Tjitske de Boer-de Witte, Japke de Vries, Jolanda Stellingwerff-de Witte, Betty de Kroon, Petra Ypma. Liggend: Ype de Boer.