Christelijk gemengd koor Advendo uit Koudum

Christelijke Zangvereniging ADVENDO Koudum 1889-1911.  Achterste rij v.l.n.r.: Jan Muizelaar, Jan Prikkel, Doede de Vries, Riemke Schürer, Antje Dokkum, Trijntje Hoekstra, Hielke Zwaan, Jacob Gras, Durk Venema en Gerlof Bajema. Middelste rij v.l.n.r.: Beitske Feenstra, Aaltje Kuipers, Teatske Bajema, Baukje Stellingwerff, Sjoukje Homans, Rinkje Quarré, Grietje Koornstra, Jantje Bajema, Akke Koornstra, Klaske van der Zee, Reinskje de Boer, Grietje Stellingwerff en Jacob Dijkstra (dirigent). Voorste rij v.l.n.r.: Geeske Bouma, Baukje Mulder, Aaltje Woudstra, Willem Muizelaar, Klaas Quarré, Wouter Veldstra, Jeltje de Jong, Zeger Koornstra en Aagje Dokkum (uit de collectie G. Koopmans).

In de pastorietuin, 1919 Achterste rij v.l.n.r.: Geert Hoekema, Sibbele van der Plaats, Willem Muizelaar, Harmen Muizelaar, Adriaan van Dijk, Jan Bakker, Pieter F, Venema, Anke Blom, Trijntje Veldhuis, Rieme Hoekema, Boukje Bijlsma, Gooitske Hollander, Ida Swier, Alida Kramer, Afke Gras, Ieke Bijlsma, Gerbrig Dokkum en ? Otter. Midden v.l.n.r.: Atje Heins, Metje Miedema, Elisabeth van Dijk, Franciska Bajema, Klaas Quarré, Hinke Landman, Gerritje de Vries, Froukje Gras, Griet Stellingwerff, Aaltje J. de Jong, Grietje Krol en dominee Geert Venema (dirigent). Zittend v.l.n.r.: Jeltje Heins, Wieke Wielinga, Sijbren F. de Jong, Jan Muizelaar, Akke Krol en Ruthje Zwerver. (uit de collectie G. Koopmans)

Ook deze is genomen bij het jubileum in 1919. Collectie fam. D.H. de Jong bij HK.

Koudum's Chr. Gemengd Koor "ADVENDO", Opgericht 6 October 1889, Gekiekt met haren leider Ds. Venema in den Pastorietuin. "EEN VAN FRIESLANDS OUDSTE KOREN".

Het bord herinnert aan de kort daarvoor gewonnen prijs in Rijs. Achterste rij v.l.n.r: Piet Venema, Jan Bakker, Johannes van Dijk, Pé Harkema, Hendrik Visser en Nanne de Vries.  Daarvoor v.l.n.r.: Teake de Jong, Johannes Hoekstra, Andries Hoekstra, Wietze de Jong, Gilhuis, Jacob de Jong en Douwe de Jong.  De rij daarvoor v.l.n.r.: Hitsje de Jong, Hiltsje de Vries, Griet Stellingwerf, Feikje Wiersma, Aaltsje Haytema, Tryntsje Harkema, ds. G. Venema (dirigent), Hinke Landman, Bet van Dijk, Ymkje Hoekema, Tet Schaper, Jeltsje de Jong, Tiete Hoekema. Hiervoor zittend v.l.n.r.: Froukje Gras, Grietsje Krol, Jeltsje Schut, mevr. Gilhuis, mevr. Stegenga, Tryntsje Veldhuis, Rieme Hoekema, Geertje de Jong, Grytsje Heins. Voorste rij v.l.n.r.: Wieke Wielinga, Jelle Nauta, Klaas Quarré (voorz.), Froukje Krol (Collectie Histoarysk Koudum, Tine Klein had een krantenknipsel uit de Balkster Courant waar de foto in heeft gestaan met de namen).

Ds. G. Venema was Ned. Hervormd predikant te Koudum van 20 september 1914 tot 1 october 1922. Vanwege zijn functie als dirigent bij het koor is er een speciaal afscheid geweest van ADVENDO. De foto is gemaakt om op die avond door voorzitter Klaas Quarré aan de vetrekkende dirigent aan te bieden. De laatste zin van zijn toespraak in dichtvorm luidde: Moge dan deez' mooie photo, Met haar fijne gouden rand, 't Beeld zijn van de ware vriendschapsband, Die er tusschen Directeur en leden Wezen mocht, geheel den tijd En mijn wensch is, beste vrinden, Dat dit vruchten zijn, voor d'eeuwigheid. De teksten bij deze foto zijn afkomstig uit een programmaboekje dat ter gelegenheid van het afscheid was gemaakt. Het is gedrukt door Firma F. D. Hoekstra & Zonen te Koudum.

Advendo omstr. 1930. Van links naar rechts, achterste rij: Gerlof Wiersma, Andries Hoekema, onbekend, Pee Harkema, Hendrik Visser, Johan van Dijk, Jan Bakker, Jan van Dijk.
Tweede rij: Ymkje Hoekema, Dina van Dijk, Trijntje Harkema, Eelkje Veldman, Hiltsje de Vries, 2 zusters Abma, Grietje Heins, Cor de Jong.
Derde rij: Feikje Wiersma, Coba Groenhof, Akke van Asperen, Gerritje Jaarsma, onbekend, Tine Martens, Mej Weggelaar, Jeltsje Schut, Hantsje de Jong, Alie Heins, Tiete Hoekema.
Voorste rij: Marie Heins, Johanna ?, Martje de Jong, Jacob de Jong, Jelle Nauta (dirigent), Klaas Quaré, Douwe de Jong, Froukje Krol, Hinke Landman, Ymkje de Jong.

Advendo Koudum 1932

Advendo bij deelname aan een concours te Drachten op 27 Juli 1932 (collectie Fam. Ulfert Hoekema). Achterste rij: Marty de Jager, Marie Heins, Wyp Hoekema, Tjitske Groenhof, Idzerd Krol, ??, Jacob de Jong, Meeke Woudstra, Hans Kemker.
Middelste rij: Rein Hoekema, Wycher?, Akke Stellingwerf, Gerlof Wiersma, Gep de Boer, Jitske Groenhof, Alie Heins, Andries Hoekema, Griet Hoekstra, Sipke Schakel, Klaas Quarre.
Voorste rij: Douwtje Dokkum, Hinke Feenstra, Janke Hoekstra, Sipke de Jong, Lieuwe Krol, Lolke Dokkum, ??, Haitse de Jong, Marie van Dijk, Akke Dokkum.

Advendo Koudum

Dizze foto fan it Kristlik mingd koar Advendo is digitaal ynstjoerd troch Ulfert de Jong. De datum en gelegenhied fan binne net bekend. It plak soe de Sândobbe wêze, mar klopt dat mei it bouwurk dêr't hielendal rjochts noch in lyts stikje fan te sjen is? Ulfert skriuwt 'op de foarste rige twadde fan rjochts is ús mem Wiepk Hoekema.' Agnes Potma-de Jong en har susters herkenne in tal famyljeleden: Twadde fan links op de foarste rige is harren mem Akke Kemker. Heit Pieter de Jong sit mooglik achter har op de twadde rige, mar der binne sy net wis fan.  Feikje de Jong-Wiersma sit fierde fan links. Op de twadde rige, twadde fan rjochts, is Sietske Kemker-Schilstra. Yn de achterste rige stean de bruorren Rienk de Jong en Jacob de Jong, de man fan neamde Feikje; Rienk sa'n bytsje rjocht achter de dirigint en Jacob 7de fan rjochts. Oan it hier te sjen moat it yndied Pieter wêze op de twadde rige.