Lieuwe de Boer

Lieuwe Harmens de Boer (1914-1940).

Lieuwe de Boer en Geeske Strampel
Lieuwe en Geeske

De earste Koudumer dy’t troch de oarloch wei rekke wie op 12 maaie 1940 Lieuwe de Boer, soan fan Harmen en Woltsje de Boer-Terpstra. Hja wennen oan ‘e buorren del. Lieuwe wie bussjauffeur bij de Snitser Firma van der Zee en Groenhof. It Nederlânske regear hie bussen foardere foar it ferfier fan militairen, sa wie Lieuwe mei in bus soldaten op wei nei de festing Hollân. By de Aslútdyk by Koarnwerd is hy rekke troch in kûgel en sa omkommen. Lieuwe wie berne 19-06-1914 en dus sawat 26 jier. Lieuwe wie ferloofd mei Geeske (Gea) Strampel út Rûgehuzen, hja soenen 19 juny trouwe. Mar hy is op 18 maaie te hôf brocht yn Koudum. Lieuwe de Boer wie û.o. ek lytse tromslager bij Looft den Heer (foto en tekst via Jelle R. de Jong).

Grafsteen Lieuwe de Boer

De zerk van Lieuwe de Boer op de Algemene begraafplaats te Koudum. En rechts de afbeelding zoals opgenomen in de Eregalerij van Gesneuvelden in het Kazemattenmuseum te Kornwerderzand. Zijn naam staat ook vermeld op het monument bij het Kazemattenmuseum (foto en info ontvangen van Johannes A. Hoekema).