Knapen, meisjes en jongelingen, hervormd

De Hervormde Knapenvereniging omstreeks 1933. Achterste rij v.l.n.r.: Kobus van Strien (buschauffeur uit Oudega), Saco Woudstra, Pieter Drayer, Bouke Drayer, ??, Frans Ros, Sietse Ros, ??, Hidde Koornstra, Harmen Visser, Ulbe Postma, Willem Ros en Johannes Walda (leiders). Middelste rij v.l.n.r.: Rinke van der Veen, ? Klijnstra, Jelle Pietersma, Gert ?, ??, Ulke Gras, Albert Algera. Vooraan v.l.n.r.: Douwe van der Wal, Jelle Munniksma, Pier  Klijnsta, Peke Valk, ? Reinstra, (liggend Simon Munniksma en Geert Walda), ??, Jo Hoekstra (foto en namen beschikbaar gesteld door Siep Venema).

De Hervormde Knapenvereniging een dagje naar Oranjewoud omstreek 1934. Achterste rij v.l.n.r.: Rinse Hoekstra (buschauffeur), Sybren Venema (leider), Durk Venema, Simon Munniksma, Pieter Hoekema, Tjitte ?, Luut Stellingwerff, Bouke ?, Pieter Draaier, Wietse de Jong, Aant Stellingwerf, Johannes Hoekema, ? Schilstra, Gert Klijnstra, Jildert Munniksma, Douwe Brouwer en Johannes Walda (leider). Vooraan v.l.n.r.: Frans Ros, Saco Woudstra, Bart van der Meer, Hidde Koornstra, Ulbe Postma en Klaas Venema. Liggend: Hendrik en Geert Walda.

Scan van een foto uit Balkster Courant, ontvangen van Herman Melchers. De Hervormde Meisjesvereniging 'Martha' is in 1929 een dagje naar Appelscha. Achterste rij v.l.n.r.: Geertje de Jong, Elizabeth de Boer, Renske van der Wal, Marie de Vlugt, Jeltje de Hoop, Befke van Asperen, Jeltje Visser, Trijntje Aukema en Albertje de Jong. Middelste rij v.l.n.r.: Gepke Quarré, Romelia Woudstra, M. de Boer (chauffeur uit Balk), Trijntje Bakker, Baukje de Boer en Dirkje Woudstra. Vooraan v.l.n.r.: Grietje Postma, Jacobje Hoekema, Jeltje Deinum, Willemke Salverda, Aaltje de Hoop, Apolonia de Boer en Siskje Stegenga.

Deze foto met op de achtergrond het gebouw van de Christelijke school is van enkele jaren later als bovenstaande. Bovenste rij: onbekend, Wiep Hoekema, onbekend, Klaaske Bajema, Botke de Jong, onbekend, Akke Kemker, onbekend. Op knieën: onbekend, Romelia Woudstra, onbekend, onbekend. Zittend: onbekend, onbekend, onbekend, Akke Dokkum, onbekend, onbekend. Wie herkent zijn of haar moeder? Foto ontvangen van Jaap van der Veer te Voorthuizen. Henk Hospes te Hoofddorp schreef op 1 nov. 2021: 'In de vierde dame van links, achterste rij, herken ik mijn moeder Klaaske Bajema geboren 12 juni 1913. Zij is gehuwd op 5 juli 1937 met Hendrik Hospes uit Nijemirdum, wonende in Amsterdam. Zij is overleden 18 sept. 1988.'

Deze foto van de meisjesvereniging dateert van omstreeks 1930. Het decor is de tuin van de hervormde pastorie aan de Dammenseweg. In de achtergrond is Klein Beuckenswijk te zien. Er zijn slechts enkele namen bekend. Achterste rij links Hinke van Hes en plaats 7 van links Romelia Woudstra. Rij twee: positie 4. Japke Dijkstra en 7. Durkje Woudstra. Rij drie: nr. 3. Gerritje van Asperen, 6. Marie de Vlugt, 8. Doutje Dokkeum. Rij vier: 2. Jeltje Visser en 6. Griet Postma. Foto ontvangen van Theo Cnossen.

Hervormde meisjesvereniging in 1938 op de foto gezet. Zittend v.l.n.r.: Yke Hoekema, Jeltje Visser, Geesje de Boer, Griet Postma en Fokje Bouwsma. Tweede rij v.l.n.r.: Gerritje van Asperen, Tjitske Bouwstra, Hinke Feenstra, Aaltje Woudstra, Feikje Dijkstra,Ycktjen Hoving, Uilkje Woudstra, Itte Sipkes de Jong, Grietje Huites Schram. Derde rij v.l.n.r.: Gepke Sybrens Venema, Geeske Karels Groos, Corrie Dijkstra, Martje Sybrens Venema, Coba Sierds Folkertsma, Fetje Boukes Bosma, Jeltje van Hes, Trijntje Huites Schram en Jikke Alberts Visser. Boven en achter v.l.n.r.: Aagje Sietses van der Wal, Tiete Durks Visser, Lol Bajema, Neeltje v.d. Sluis, Femmigje Bajema, Afke Dijkstra, Wijke Kemker, Boukje Wouters Veldstra, Trienke Jans Gras, Lol Douwes Bouwstra, Anneke Visser, Hotske Pieters de Jager, Botke Haitzes de Jong en Renske Bandstra (foto door Uke van der Werf-Woudstra beschikbaar gesteld).

Een foto van de hervormde knapenvereniging uit de beginjaren 1940. Achterste rij vierde van rechts de leider Sybren Venema, met naast zich zijn dochter Gepke. Bij de gehurkte jongens is de 8e van links Piet Venema (1927) in wit overhemd met das. Wie zijn de anderen, dat moet toch niet zo moeilijk zijn?

Jaarfeest 1951, Hervormde Knapenvereniging Samuel 

Verslag van het jaarfeest van H.K.V. 'Samuel' Koudum 1 en 2 februari 1951, in gebouw Chr. belangen 's avonds 7.30.
Leider Wiersma opende deze avond met gebed en hierna psalm 98 waarnaar werd gezongen Psalm 89 vers 1. Toen sprak hij ons allemaal een hartelijk welkom toe en opperde hierin dat hij het een genoegen vond dat de Herv. Knapen altijd zo mooi eerst was met dit soort feesten. Punt 2. was het verenigingsnieuws . Hierin werd alles besproken net als bij een bestuursvergadering, ook hoorden we de notulen van de reciteerwedstrijd en van het sinterklaasavondje, toen Atze Veldhuis (secretaris) dit voorgelezen had, kwamen de penningmeesters aan de beurt dit zijn Foppe de Jong en Fonger Muizelaar. Punt 3. was een bijbels opstel van Frederík Zwerver, een opstel over Boaz en Ruth. Bij punt 4 kreeg Douwe D. Hoekstra het woord na een sierlijke buiging droeg hij een knappe voordracht voor getiteld 'De moeilijke opgave'. Bij punt 5. was Wabe Schaper (Anne zn) aan beurt die een voordracht deed ……… Ja. Ga maar door er werden die avond wel 15 gedaan ik zal noch een paar noemen. Nanne de Vries met 'Brief van Sinterklaas'. Gerrit Wiersma met 'Het geschenk'. En Romke Kroondijk met 'De martelaar'. Punt 6. Sjerp Haitsma deed een verslag van het reisje getiteld 'reisherinneringen'. Als punt 7. kregen we een samenspraak get. 'Voor het loket'. Voor het podium klaar was gaf de fluitclub (tussen elk stuk in) een serenade en werd het bondsliet door allen gezongen bij het orgel, de organist was De Witte. Punt 11. De familiecompetitie, enkele leden van de Knapen ver. werden er uitgepikt en die werden enkele vragen gesteld. Punt 12. Weer een voordracht van Atze Veldhuis met ??? en Marten v.d. Veen met 'Columbus'. Hierna als punt 14. een samenspraak get. "’t broodje van Tijl Uilenspiegel'. Voor het podium klaar was zongen we 'Er ruist langs de wolken'. Punt 15. stond aangetekend als pauze, waarin de verloting. Ze verkochten 500 loten à 10 cent dat was voor ongeveer elke avond 50 gulden dus zeg maar ong. f.100,- schoon geld in de kas.  Na de pauze kregen we als punt 16. volgens het programma zang van de Schapers Anne (Pzn) en Wabe (Azn). Punt 17. Thijs de Boer deed een ernstige voordracht get. 'Het lied der achttien doden'. Toen kreeg Rein Venema (afgevaardigde van de Gereformeerde knapen) het woord die bedankte voor de uitnodiging en ook een kleine bijdrage had (volgens hem) de voordracht heette 'Verkeerd begrepen', na een paar zinnen krabde Rein zich eens achter het oor en vervolgde zijn toespraak. Na Rein deed Fonger Muizelaar een prachtige voordracht get. 'De Fluitziekte'. Naar mijn mening en, misschien van nog meer, vond ik dit de mooiste voordracht, naar het applaus te oordelen. Toen kwam het grootste stuk als punt 19. een samenspraak in 3 bedrijven getiteld 'Jan pak aan' hier werkte een meisje aan mee. Hierna kwam het laatste, punt 20. sluiting. We zongen nog gez. 135 vers 1 en hierna sloot de leider dit feest met dankgebed. Het programma werd afgewisseld door muziek van de 'Fluitclub Juliana'.

Wietze Bakker maakte dit verslag als afgevaardigde van de Gereformeerde knapenvereniging, die zelf in die jaren, getuige enkele foto's, ook dergelijke feesten organiseerden. Met dank aan Jelle de Jong die dit verslag mailde met de volgende tekst: Yn it notuleboek fan de grifformeerde knapeferiening kaam ik in ferslach tsjin fan it jierfeest fan de Herfoarme knapeferiening ûnder lieding fan Hindrik Wiersma. Dit jouwt in treflik byld fan de grutte aktiviteit dy't doetiids bij de jeugdferiening oanwêzig wie. It bestean fan de fluitklub wie mij net bekend.

26 juli 1954, de jongelingenvereniging is er een dagje op uit. 
Achterste rij v.l.n.r.: Egbert Brouwer, Thys de Boer, Eeuwke Bandstra en Fonger Muizelaar.
Middelste rij v.l.n.r.: Rein Muizelaar, Rein Quarré, Berend de Kroon (buschauffeur), Tjitte Siemens Folkertsma, Hindrik Haitsma, Jan Smit,  Ids Veldhuis, Oene Ypma, Wijbren van der Meer, Koen Louwsma, Anne Wabes Schaper, Gert Louwsma , Sjerp Sjoerds Haitsma, Thijs Jaarsma, Johannes Herres van der Wal, Jan Boukes Smit, Dominee Brouwer.
Vooraan v.l.n.r.: Hannie Bandstra, Peke fan Simke Hoekstra, Hiltje Damstra, Grietje fan Klaas Hoekstra, Miennie fan Nanne de Vries, Appie Ypma, Akke Falkena, Alie fan Tjerk Hoekstra en Bauk Pries (foto uit de nalatenschap van Akke Falkena).