Reisvereniging Koudum

 

Reisvereniging Koudum.
Achterste rij v.l.n.r.: Romke de Jong, Ype Haytema, Jan Terpstra, Durk van der Meer, Sipke de Jong, mevr. van der Meer, Wil Schotanus-Haak, Lipkje Haytema-Lageweg, Sijke Venema-Zwerver en Gerlof Venema.
2e rij van achteren v.l.n.r.: Arjen de Hoop, Akke de Hoop-van Asperen, Hindrikje de Jong, mevr. Smid,  Cobe de Jong en Tine Feenstra-Stegenga. (Tine 'wie widowfrou fan Piet Kroontje en is dêrnei troud mei Jelle Feenstra. Piet Kroontje syn broers wiene folle âlder en binne emigreert nei Amerika. Tine wie ienig bern fan Abe en Doetie Stegenga. Har broerke wie ferstoarn oan tetanus. Se wennen op de Easte,' skriuwt Neeltje Leemburg-Groeneveld op 29 sept. 2023, beppesizer fan Tine).
3e rij van achteren v.l.n.r.: Ulbe Yntema, Anneke Yntema, Liekeltje Wolthuizen-van Asperen,  Klaas Wolthuizen en Geertje Terpstra.
4e rij van achteren v.l.n.r.: Chaufeur ?, Huite Schram, Ruth Schram-de Boer, mevr. Klapper, Aaltje de Jong, Gepke de Jong, Jei Feenstra en Harmen Feenstra.
Voorste rij v.l.n.r.: Jelle Schakel, Karel van Asperen, Jelle de Jong, Romke de Jong, Bouke Smid, Jan en Boukje Valk.
 
Reisvereniging Koudum, 1975 (collectie Piet en Elske Venema-Haitsma bij HK. Met dank aan Syb Venema voor de namen).
Achterste rij v.l.n.r. : Harmen de Boer, Eelke Stellingwerff, Gjalt van der Vaart, Tjitte de Vries, Jan Betsema, Hammie Visser, Nel Leibrandt-Voskuyl, Jan Feenstra en Rein Hoekema.
2e rij: Marie Haanstra, Schoutje de Boer, Lammie van der Vaart, Vrouw Haagsma, T. J. Haagsma, Antsje de Vries, Piet Visser, Foekje Cnossen, Piet Venema, Jantje Muizelaar, Theo Cnossen, Theunis Muizelaar en Jan Brouwer.
3e rij: Anne Venema, Gerbrich Bosma, Oene Ypma, Johannes Haanstra en Elske Venema.
4e rij: Fopje Pries-Hoekema, Harmen Hofman, Appie Ypma, Meke Hoekema, Ytsje Feenstra, Rinkje Hoekstra, Jo Hoekstra, Tjerk Hoekstra, Uke van der Werf-Woudstra, Ids Pries en ?.
5e rij: Griet de Jager, Wietske Hofman-Balk, Sjoerd Haitsma, Otte de Jager en Simon Sinnema.
Voorste rij: Andries Hugen, Ytje Hoekstra, Hessel van der Werf, Martje Stellingwerff, Marie Haitsma, Atje Hugen, Durkje Falkena en Tryntsje Kamstra