Het notitieboek van ds. A.J. van Dijk

Jelle de Jong verzamelde onderstaande informatie uit het opschrijfboekje van Ds. Van Dijk. In vroeger tijden werden er door de kerken doop-, trouw-, begraaf- en lidmatenboeken bijgehouden. In 1811 vormden deze boeken de basis van de toen ingevoerde Burgelijke Stand. Vele van deze boeken vanuit de tijd voor de invoering van de Burgelijke Stand bevinden zich in de Rijksarchieven en worden ook wel 'retro-acta van de Burgelijke Stand' genoemd. Wat dominee Van Dijk deed was zijn persoonlijke aantekeningen van de bijzondere diensten vastleggen. Dus niet alleen in Koudum maar ook in andere plaatsen waar hij dan dienst deed. Er missen sommige nummers, terwijl er ook nummers twee keer gebruikt zijn. Dit is ook zo in het origineel. Misschien is ook niet alles compleet. Het kan natuurlijk ook zijn dat in die tijd een andere dominee een doopdienst leidde in Koudum en dat ze daarom niet op deze lijst voorkomen.

Oan de lêzer,
A.J. van Dijk wie dûmny fan de grifformearde tsjerke fan Koudum fan 6 Maart 1932 oant 9 Augustus 1948. Hy hâlde yn in opskriuwboekje by de bysûndere tsjinsten mei de nammen fan dopelingen, fan dy't belidenis diene, de trouwerijen en routsjinsten en it befêstigjen fan amtsdragers. Dochs ha ik it der op dat er de boekje net altiid daliks byhâlde mar hy it periodyk bywurke.
Ik mis in tal dopelingen en ik ha ek ik pear flaters feroare, somtiden wiene der gjin plaknammen as teksten byhâlden en bij de routsjinsten wit ik net altyd: is it de datum fan ferstjêrren as fan de routsjinst. Ek hâlde de listen op yn 1944 troch dat Dûmny van Dijk en Jan Muizelaar oppakt wiene troch de Dútsers. Dochs faaks nijsgjirrich om (oer)pake en (-)beppe, heit as mem as miskien jimme sels werom te finen yn dit boekje.
Jelle de Jong.

s=soan d=dochter f=frou  Fr.=frou m=man  fw=folwûksen.

List fan dopelingen

  namme âlders plak berne   doopt
1 s Pieter Taekle Westra + Jitsche Zwerver Koudum 24-3-1932 24-4-1932
2 s Ubbo Henko Pieter Wiersma + Marretje v. Stam Koudum 15-4-1932 15-5-1932
3 d Bauk Otte Veninga + Dirkje Smit Koudum   19-6-1932
4 s Pieter Jan de Vries + Wytske Wesselius Koudum 5-6-1932 19-6-1932
5 s Gerke A.Zwaan Staveren 12-6-1932 26-6-1932
6 s Geertruida Berend Otten + Trijntje Speerstra Koudum ??-06-32 10-7-1932
7 s Jan Hendrikus Zwering + Geeske Haringsma Hemelum   17-7-1932
8 s Aart G. Lodder + P.H.J .Verseveld Rotterdam-z   21-8-1932
9 d Bastiaantje A.Saarloos + A.N de Haan Rotterdam-z   21-8-1932
10 s Piebe A.Hornstra + P. Jongsma Koudum 5-8-1932 28-8-1932
11 d Wiepk Tjal H.Klijnstra + A. Kok Koudum 28-7-1932 4-9-1932
12 d Geeske H. Bakker + Trijntje Zeldenrust Koudum 1-8-1932 4-9-1932
13 s Taeke O. Smid + A. de Groot Koudum 6-8-1932 4-9-1932
14 d Ida R. de Boer Warns   4-9-1932
15 d Martje A. Boersma + Tr. Jongstra Warns   4-9-1932
16 d Trientje P.Bakker Stavoren   25-9-1932
17 d Gatske J .Muizelaar + Marg v.d. Veer Koudum 4-11-1932 13-11-1932
18 s Catharinus Anne.R.Bajema + Marijke Westra Koudum 23-11-1932 18-12-1932
19 s Meije Sjerp Smid + Roelofje Douma Koudum 10-1-1933 12-2-1933
20 s Djurre F .Scheltema  + Tacoma Koudum 06-02.33 19-2-1933
21 s Suffridus P.J. de Jong + F . Cremer Koudum 4-3-1933 5-3-1933
22 s Jacob Th. de Vries + A. Wijnia Koudum 3-3-1933 5-3-1933
23 s Gosse H. Bootsma + I. de Jong Koudum 22-4-1933 14-5-1933
24 d Jetsche R. Bakker + J.de Moed Koudum 7-5-1933 28-5-1933
25 s Berend S.B. Bakker + S.J. de Jong Koudum 8-6-1933 2-7-1933
26 d Etje van der Meulen Stavoren 14-4-1933 2-7-1933
27 d Johanna Jantje van der Meulen Stavoren 14-4-1933 2-7-1933
28 s Auke H. v.d.  Meer + E. Piersma Koudum 1-8-1933 13-8-1933
29 d Johanna Aleida W.Zwiers + A. Gort Rotterdam-z   27-8-1933
30 s Cornelius C. Ketting + E. Koedood Rotterdam-z   27-8-1933
31 d Wytske O.Veninga + D. Smit Koudum 4-9-1933 10-9-1933
32 d Willempje   Stavoren   17-9-1933
33 s Jacob   Stavoren   19-11-1933
34 d Jeltje L. Smits + J. Wijngaarden Koudum   19-11-1933
35 s Johan S. Brouwer +  v.d. Velden Koudum 11-11-1933 19-11-1933
36 d Sjoukje P. v.d. Meer + A.Visser Koudum 4-12-1933 17-12-1933
37 d Jelte J.J. de Vries + W. Wesselius Koudum 27-11-1933 17-12-1933
38 d Corneliske A. Attema + Tr. Leenstra Koudum 16-12-1933 24-12-1933
39 s Epeüs L.E. Vlieg + Joh. Elsinga Koudum   25-2-1934
40 s Fekke G. Venema + E . Horjus Koudum 13-9-1933 18-3-1934
41 d Sietske B. Otten + Tr. Speerstra Koudum 13-3-1934 8-4-1934
42 d Elisabeth Frans Osinga + Jantje Couperus Koudum 16-4-1934 22-4-1934
43 s Abe Jouke Visser + Elisabeth de Boer Koudum 28-2-1934 6-5-1934
44 s Willem David Sinke + Zachariasse Meliskerke   8-7-1934
45       Katwijk   2-8-1934
46       Stavoren   2-9-1934
47 d  Jannie R. Feenstra + S. (v) Roukema Koudum 18-7-1934 6-9-1934
48 d Susanna Jan Walsma + Sipkje de Jong Koudum 23-9-1934 30-9-1934
49 s Bouke Sjerp Smid + Roelofje Douma Koudum 30-9-1934 7-10-1934
50 d Johanna Fokeline Pieter Jitse de Jong + Froukje Cremer Koudum 1-10-1934 7-10-1934
51 d Sietske Theunis de Vries + Anna Wijnia Koudum 2-10-1934 7-10-1934
52 s Gerrit Jan Atze bosch + Aaltje Haijtema Koudum 30-9-1934 21-10-1934
53 s Ernst Lodewijk Hielke Bakker + Trijntje Zeldenrust Koudum 30-9-1934 21-10-1934
54 s Abe Jelle Visser + Maria Adriana Heins Koudum 8-1-1935 27-1-1935
55 d Neeltje Anne R. Bajema + Marijke Westra Koudum 11-1-1935 24-2-1935
56 s Jan Age de Vries + Jantje Tuinier Koudum 30-9-1934 17-3-1935
57 s Sierd Pieter de Boer + Akke Visser Koudum 27-2-1935 24-3-1935
58 s Sieds Hantje v.d. Meer + Elske Piersma Koudum 17-3-1935 24-3-1935
59 d Wiepkje Hendrik Tjerkstra + Boukje de Jong Koudum 30-3-2019 7-4-1935
60 d Hinke Hendrik Tjerkstra + Boukje de Jong Koudum 5-7-2021 7-4-1935
61 s Sipke Hendrik Tjerkstra + Boukje de Jong Koudum 13-6-2023 7-4-1935
62 s Hantje Wiebe Pelsma + Marijke Hoekstra Koudum 4-6-1935 9-6-1935
63 d Aaltje Tj. Zwaan + B v/d Meulen Stavoren 7-6-1935 30-6-1935
64 d Angenietje Pieter D. Feenstra + Tetje Couperus Koudum 25-6-1935 7-7-1935
65 s Sybren Aant Abma + Durkje Jaarsma Koudum 6-9-1935 15-9-1935
66 s Jacob Albert Hornstra + Petronella Jongsma Koudum 11-4-1935 22-9-1935
67 s Jacoba Oeds Smid + Afke de Groot Koudum 9-10-1935 27-10-1935
68 d Hiltje Luutzen Smits + Jantje Wijbenga Koudum 12-2-1935 12-1-1936
69 d Grietje Minze v.d. Veen Koudum 28-5-1935 1-3-1936
70 s Roelof Berend Otten + Trijntje Speerstra Koudum 22-2-1936 15-3-1936
71 d Leentje Pier Schurer + Anne Smid Koudum 1-3-1936 29-3-1936
72 s Epeüs Atze Bosch + Aaltje Haijtema Koudum 18-3-1936 5-4-1936
73 s Hidde Frans Binnert Osinga + Jannegien Couperus Koudum 27-4-1936 3-5-1936
74 s Pieter Hielke Bakker + Trijntje Zeldenrust Koudum 8-4-1936 17-5-1936
75 d Richtje Rein Couperus + Anna Heeres Koudum 7-5-1936 31-5-1936
76       Uithuizen   16-8-1936
77       Uithuizen   16-8-1936
78 d Wybrich   Hemelum   6-9-1936
79 s Sjoerd Jan J de Vries + Wijtske Wesselius Koudum 31-1-1937 21-2-1937
80 d Wijke Veenstra Koudum   7-3-1937
81 d Sjoukje Harmen Bootsma + Ietskje de Jong Koudum 18-3-1937 11-4-1937
82 d  Jikke Teakle Westra + Jitskje Zwerver Koudum 7-5-1937 30-5-1937
83 s Wietze Sipke Bakker + Joltje Boersma Koudum 17-5-1937 30-5-1937
84 s Rein Gerrit Venema + Eeke Horjus Koudum 28-12-1936 29-8-1937
85 d Pieterke Klaas Tilstra + Pieterke Ydema Koudum 8-8-1937 39-08-37
86 s Jelle Romke Jelles de Jong + Martzen Wijnia Koudum 3-10-1937 17-10-1937
87 s Klaas Gosse Wielinga + Afke Schaafsma Koudum 9-10-1937 24-10-1937
88 s Sijbrand Yede Couperus + Elisabeth J Bruinsma Koudum 29-10-1937 7-11-1937
89 s Enne Theunis de Vries + Anna Wijnia Koudum 28-11-1937 5-12-1937
90 d Janke Auke Attema + Trijntje Leenstra Koudum 24-12-1937 2-1-1938
91 s Berend Frederik Pieter Ludolf Takens + Berendina Koudum 29-1-1938 30-1-1938
George Anthonia Haasbroek Sporman
92 s Lieuwe Jan Terpstra + Geertje de Jong Koudum 2-2-1938 20-2-1938
93 s Klaas Gerrit Postma + Afke Bakker Koudum 23-2-1938 6-3-1938
94 d Antje Hermina Albert Hornstra + Petronella Jongsma Koudum 1-3-1938 27-3-1938
95 s Gerrit Jan Walsma + Sipkje de Jong Koudum 14-3-1938 10-4-1938
96 d Wiebrig Lammert E. Vlieg. + Johanna Elzinga Koudum 15-4-1938 15-5-1938
97 s Arthur Nicolaas v.d. Werff Stavoren   15-5-1938
98 d Jeltje Atze Bosch + Aaltje Haytema Koudum 11-5-1938 5-6-1938
99 f Sierdje fw (de Jong-de Vries) Koudum 11-12-2001 5-6-1938
100 d Sjoukje Leffert de Jong + Sierdje de Vries Koudum 19-11-2024 5-6-1938
101 s Gerrit Leffert de Jong + Sierdje de Vries Koudum 26-5-2026 5-6-1938
102 s Hans Leffert de Jong + Sierdje de Vries Koudum 13-12-2027 5-6-1938
103 d Renske Leffert de Jong + Sierdje de Vries Koudum 1-11-2029 5-6-1938
104 d Boukje Leffert de Jong + Sierdje de Vries Koudum 12-8-1932 5-6-1938
105 d Susanna Leffert de Jong + Sierdje de Vries Koudum 28-12-1935 5-6-1938
106 s Wybe Dirk Hoekstra + IJfke Halma Koudum 4-6-1938 19-6-1938
107 d Woltje Trijntje Jouke Sibrand Visser + Elisabeth  de Boer Koudum 5-6-1938 19-6-1938
108 d Leentje Sjerp Smid + Roelofje Douma Koudum 18-6-1938 26-6-1938
109 s Sies Wiebe Pelsma + Marijke Hoekstra Koudum 7-7-1938 10-7-1938
110 d Geertje Elve + Bal ? Abcoude ?   31-7-1938
111 d Wilhelmina De Jong + Rog ? Abcoude ?   31-7-1938
112 d Martine Nellie Roeleveld  + Verboom ?  Abcoude ?   31-7-1938
113 d Scheltje Frans B. Osinga + Jannegien Couperus Koudum 17-9-1938 18-9-1938
114 s Johan Hielke Hielke Bakker + Trijntje Zeldenrust Koudum 10-9-1938  09-10-38
115 s Hermanus   Nieuwburen    05-01-39
116 s Reitze Pieter Hiemstra + Houkjen Jongsma Koudum 4-10-1938 5-3-1939
117 s IJntje Rein Feenstra + Anna Roosjen Koudum 7-3-1939 2-4-1939
118 d Hendrikje Sjoerd Binkes Bakker + Susanna  de Jong Koudum 15-4-1939 7-5-1939
119 d Trijntje Jouke S. Visser + Elisabeth de Boer Koudum 2-7-1939 10-9-1939
120 s Jolling Dirk Otte Veninga + Dirkje Smit Koudum 15-7-1939 16-7-1939
121 d Sybrigje Holkje   Harlingen   15-10-1939
127 s Leendert Arie   Klundert   19-11-1939
128 s Johannes Gosse Wielinga + Afke Schaafsma Koudum 31-01.40 11-2-1940
129 d Grietje Jelle Sipkema + Tetje de Boer (overl) Koudum 14-1-1940 11-2-1940
130 s Berend Jan Berend Otten + Trijntje Speerstra Koudum 11-1-1940 11-2-1940
131 d Johanna Analies Sjoerd J Heins + Jantina Hendrika Bos Koudum 7-2-1940 11-2-1940
132 d Geertje Geertje Sipkema Koudum 1934 10-3-1940
133 s Lieuwe Eelke Kingma + Anna v.d. Woude Koudum 28-2-1940 10-3-1940
134 s Gerrit Pieter Hiemstra + Houkjen Jongsma Koudum 27-2-1940 31-3-1940
135 d Leentje Oeds Smid + Afke de Groot Koudum 11-4-1940 28-4-1940
136 s Rein Sierd Grouwstra + J .Waaier Koudum 20-4-1940 19-5-1940
137 d Gretha Susanna Sipke Schakel + IJckjen Hoving Koudum 2-8-1940 18-8-1940
138 s Hidde Yede Couperus +  Elisabeth Jac Bruinsma Koudum 17-8-1940 25-8-1940
139 s Jan Jan Muizelaar + Grietje Sleijt Koudum 23-8-1940 1-9-1940
140 s Wiebren Gerke de Vries Warns   23-6-1940
141 d Sipkje Gerke de Vries Warns   23-6-1940
142 s Lieuwe Harmen Jouke S. Visser + Elisabeth de Boer Koudum   22-12-1940
143 s Jouw Theunis de Vries + Anna Wijnia Koudum 31-12-1940 1-1-1941
144 d Tetje Gerrit Postma  + Afke Bakker Koudum 30-12-1940 26-1-1941
145 s Jan Rein Rein Feenstra + Anna Roosjen Koudum 20-2-1941 9-3-1941
146 d Jacoba Ype Sijtema + Grietje de Groot Koudum 19-3-1941 6-4-1941
147 s Eelke Eelke Kingma + Anna vd Woude Koudum 2-4-1941 13-4-1941
148 s Gerrit Sipke de Jong + Siebrenna Riemersma Koudum 10-4-1941 13-4-1941
149 d Berber Jolling Smit + Anna H de Boer Koudum 14-4-1941 20-4-1941
150 s Hendrik Jan A. Feenstra  + v. Netten Stavoren   20-4-1941
151 s Tjeerd Jan J .de Vries + Wietske Wesselius Koudum 8-5-1941 22-5-1941
152 d Rinkje Sjoerd Heins + Jantina H. Bos Koudum 26-6-1941 29-6-1941
153 s Minze Jan Mensonides + Jitske de Jong Koudum 9-6-1941 29-6-1941
154 s Lieuwe Romke J. de Jong + Martzen Wijnia Koudum 25-7-1941 10-8-1941
155 d Martine Jannette Hielke Bakker + Trijntje Zeldenrust Koudum 27-7-1941 17-8-1941
156 s Gerben Sierd Gabe Grouwstra + Afke Bruinsma Koudum 8-9-1941 21-9-1941
157 s Sikke Gerrit Venema + Eeke Horjus Koudum 18-10-1940 26-9-1941
158 s Jouke Gosse Wielinga + Afke Schaafsma Koudum 3-11-1941 16-11-1941
159 s Eelke Einte vd Meer + Martzen Roosjen Koudum 18-11-1941 23-11-1941
160 d Sjoerdje Einte vd Meer + Martzen Roosjen Koudum 18-11-1941 23-11-1941
161 s Sipke Gerrit de Jong + Aat Groos Koudum 17-5-1931 14-12-1941
162 s Karel Gerrit de Jong + Aat Groos Koudum 6-4-1935 14-12-1941
163 s Romke Gerrit de Jong + Aat Groos Koudum 25-12-1939 14-12-1941
164 s Tjeerd Gerrit de Jong + Aat Groos Koudum 22-8-1941 14-12-1941
165 d Jannie Berend Otten +  Trijntje  Speerstra Koudum 14-2-1942 8-3-1942
166 d Sjoukje Minze vd Veen + Richtje vd Goot Koudum 28-2-1942 22-3-1942
167 d Jacoba Jan Hoekstra + Neeke v. Marrum Koudum 30-5-1942 31-5-1942
168 s Johan Jan Muizelaar + Grietje Sleijt Koudum 29-6-1942 5-7-1942
169 s Age Gerrit Yede Couperus + Elisabeth J Bruinsma Koudum 11-7-1942 26-7-1942
170 s Jacob Johannus Cornelis C. Hollaar + L. Molendijk Koudum 1-10-1942 11-10-1942
171 d IJke Eelke Kingma + Anna vd  Woude Koudum 15-10-1942 25-10-1942
172 d Trijntje Sjoerd B Bakker + Susanna de Jong Koudum 26-11-1942 13-12-1942
173 s Sipke Romke J de Jong + Martzen Wijnia Koudum 11-11-1942 13-12-1942
174 s Karel Marinus A.M. de Jong + A.v.d. Veen Rotterdam-z   24-1-1943
175 s Jan J.de Haan + H v.d. Blom Rotterdam-z   24-1-1943
176 d Tjerkje L.Smits + J. Wijbenga Koudum 18-12-1942 10-1-1943
177 s Jan Wiebren de Vries + Sietske Osinga Koudum 12-3-1943 14-3-1943
178 s Pieter Hielke Spoelstra + Geeltje Deinum Koudum 5-4-1943 11-4-1943
179 s Jeremias Sjoerd Heins + Jantina H. Bos Koudum 4-5-1943 9-5-1943
180 d Grietje Klaske Age de Vries + Jantje Tuinier Koudum 15-7-1943 18-7-1943
181 d Aaltje Catharinus  Tilstra  + Wimkje de Vries Koudum 30-7-1943 1-8-1943
182 s Johannes Pieter Pieter J. v.d. Veer + T. van Dijk Koudum 5-8-1943 8-8-1943
183 s Pieter Sipke de Jong + Siebrenna Riemersma Koudum 21-8-1943 22-8-1943
184 s Gezinus Epeüs Jan Hoekstra + Neeke v Marrum Koudum 7-11-1943 14-11-1943
185 d Trijntje S. Grouwstra + J. Waayer Koudum 17-12-1943 2-1-1944
186 s Pieter E. Kingma + A. v.d. Woude Koudum   9-1-1944
187 d Trijntje Johannes de Vries + Margje Kerkstra Koudum 1943 9-1-1944
188 d  Fopje R. J. de Jong + M. Wijnia Koudum 12-1-1944 6-1-1944
189     Hoekstra ? Oudega   5-3-1944
190 d Anna J. Smit + A. H. de Boer Koudum 15-3-1944 26-3-1944
191 d Annigje Dekker Rotterdam-z   16-4-1944
192 d Antje Trijntje Martha Pieter Hiemstra + Houkjen Jongsma Koudum 7-7-1944 23-4-1944
193 m Tjibbe fw (de Jong) Warkum   30-4-1944
194 s IJpe Enne Smid Koudum   30-4-1944
195 s Leendert Jan C. Hollaar  + L. Molendijk Koudum 23-4-1944 7-5-1944
196 d Trijntje Epeüs Hoekstra + Lol Bajema Koudum 28-4-1944 7-5-1944
197 d Lasina Bruinsma Marum   21-5-1944
198 d Sietske Jan Muizelaar + G. Sleijt Koudum 21-5-1944 28-5-1944
199 s Gatze Siebolt Roelof Bakker + Johanna de Moed Koudum 13-5-1944 4-6-1944
200 d Susanna Margretha Hielke Bakker + Trijntje Zeldenrust Koudum   11-6-1944
201 s Gabe Durk Grouwstra + Harmke Bakker Koudum 27-5-1944 11-6-1944
202 s Egbert J. Spijksma + W. Veenstra Koudum 5-6-1944 9-7-1944
203 s Siebe K. Postma + J. Hiemstra Warkum 26-6-1944 16-7-1944
204 s Herre G. Elsinga  + A. Haanstra Drachten   6-8-1944
205 s Siebe C. Postma + F. de Jong Warkum   30-7-1944
206 s Arjen W. de Vries + S. Osinga Koudum 16-9-1944 17-9-1944
207 s Hendrik Petrus Sikke Nauta + van Dijk Warkum    15-10-1944
208 d Jeltje Sikke Nauta + van Dijk Warkum    15-10-1944

 

List fan iepenbiere Belidenis

1 mei 1932 Warkum 
22 mei 1932 Koudum 04-06-1933 Koudum
Wiebe ten Dam Otte Bajema  Trijntje de Boer-Dijkstra
Bauke Bergstra Akke Elzinga Elisabeth Roosjen
Wiebe de Boer Rein Feenstra Eling Smid
Jozef Dijkstra Ietje Harkema Akke Stellingwerff
Trijntje de Groot Hiltje Osinga Wiebe Tilstra
Tjetske Riemersma Antje Sipkema Tjeerd Wesselius
Theunis Sikma Eeltje Vlieg  
Eize Speerstra Jan Walsma   
Feikje Wouda    
Ale Wijnia    
Aaltje de Zwart    
     
04-03-1934 Koudum 01-03-1935 Koudum 1-3-1936
Sietske Dijkstra Klaaske Bajema Germen Elzinga
Rienk Harkema Sietske Hiemstra Ymckjen de Jong
Rigtje de Jong Sipkje de Jong Hermina Roosjen
Jouke Miedema Jelle Visser Minze van der Veen
Sipke Schakel Jouke Visser  
Jacob Wesselius Age J de Vries  
  Folkert Wesselius  
     
07-03-1937 Koudum 06-03-1938 Koudum 05-03-1939 Koudum
Rinske Elgersma Hieke Hornstra Boukje de Jong
Grietje Jansen Sipke G. de Jong Jeltje de Jong
Sjoerd Heins Catharinus Tilstra  Pieter Hiemstra
Eisje Speerstra   Houkjen Hiemstra-Jongsma
Wyke Leenstra    
Gosse Wielinga    
Afke Wielinga-Schaafsma    
     
10-10-1940 09-03-1941 Koudum 08-03-1942 Koudum
Jacob Harkema Gerben de Boer Harmke Bakker
Jantje Hiemstra Anna de Jong Wiebrigje Couperus
Yckjen Schakel geb. Hoving Jan Mensonides Hendrik Klijnstra
Geertje Sipkema Gerrit Klijnstra Auke Stellingwerff
Enne Smid Luitje Stellingwerff Hinke Tjerkstra
Ype Sijtema Gerrit S de Jong en Wiepkje Tjerkstra
Lammert Vlieg Aat de Jong–Groos  Jan de Vries
Remko Graiena Wiersema   Bouke van der Zee
     
14-03-1943 Koudum 09-01-1944 Koudum 12-03-1944 Koudum
Jurjen Ruurd Bouma Johannes de Vries Jeltje Harkema
Durk Grouwstra Margje de Vries-Kerkstra Jeltje Hornstra
Lol Hoekstra-Bajema   Neeltje Hornstra
Johannes Adrianus Hornstra   Jan Klijnstra.
Gelbrich de Jong   Lijsbert Klijnstra
Lieuwkje Roosjen   Cornelia de Vlugt
Rein Pietersma    
Klaas Douwes Visser    
     
30 –04-1944 Warkum Yn 1945 gjin, fanwege finzenskip.  
Corrie de Boer (In 1945 niet vanwege gevangenschap)
Dirk de Jong  
Jacob Krooinga  
Dirkje Pruiksma  
Thomas Nauta  
     
10 maart 1946 Koudum 09-03-1947 Koudum 1947 Hindeloopen
H.F. Bakker Iebeltje de Vries Boukje de Boer
W. Bouma Gooitske Hornstra Harmen Simonides
Jacob R. de Jong Jacoba Hornstra Ruurdje Terpstra
Jelle S. de Jong   Antje Wieringa
H. de Jong Heeres    
A Roskam    
G. Roskam-Visser    
H. Wiersma    
H. Wiersma-van Brug    
Fw. dope: Trijntje Roskam     
Jetze Roskam    
     
14-03-1948 Koudum 11-04-1948 Heidenschap 10-04-1949 Coevorden 
Eeuwk de Boer Anne Bakker Ballast Jo JH d
Susanna de Jong Attje Deinum Ballast Jo G d
Trijntje Visser Sjoukje Bakker Beenen Roelie
Uilkje Couperus Folkert Grouwstra Berends B
Hette Couperus Trijntje Horjus–Tjerkstra Graaf Frits v/d
Sipke Tjerkstra   Gruppen Annie
    Hazelaar Rika
    Hessels Minie
    Hollander H. Doop
    Mensink Alie
    Pasveer Hans
    Post Pieter

 

List fan houliksbefêstiging

  nammen plak datum troutekst
1 Roelof Bakker  en Johanna de Moed Koudum 19 –05-1932 Psalm 121 v 5
2 Atze Bosch en Aaltje Haijtema Koudum 26-5-1932 Deut.31 v 8
3 Jan Wieringa  en Leentje Zeldenrust Koudum 23-6-1932  Joz. 24 v 15b
4 Rein Feenstra en Antje Roosjen Koudum 11-5-1933 Ruth 1 v 9a
5 Einte vd Meer en Martzen Roosjen Koudum 11-5-1933 Ruth 1 v 9a
6 Sjoerd Wesselius en Froukje de Vries Koudum 1-6-1933 Joh. 2 v 2
7 Frans Binner Osinga en Jannegien Couperus Stavoren 3-8-1933 Joh 2 v 2
8 Jelle Visser en  Maria Adriana Heins Koudum 3-8-1933 Joh 2 v 2
9 Sape Boorsma en Trijntje Boersma Stavoren 15-11-1933 Joh 24 v 15
10 Jan Walsma en Sipkje de Jong Koudum 29-3-1934 Psalm.4 v 7b
11 Romke Jelles de Jong  en Martzen Wijnia Koudum ??-05-1935 1 Cor.7 v 29b
12 Hendrik Visser en Fennechien Veersma Stavoren 07-02.1935 1 Cor. 7 v 29b
13 Hendrik J. Bakker en Grietje J. Zwaan Stavoren 18-4-1935  
14 Foeke Visser en Trijntje Bakker Koudum 29-8-1935 Psalm 115 v 1
15 Atze de Jager en Eeuwkje vd Kooy Stavoren 24-10-1935 Deut 31 v 8
16 Gerlof Tjeerd Wiersma en Akke Stellingwerff Koudum 4-5-1936 Spr.14 v 26
17 Dirk Algra [in de bron staat mogelijk Alberda] en Tietje Sipkema Koudum 25-3-1937  
18 Hendrik H. Hospes en Klaaske Bajema Koudum 29-7-1937  
19 Sipke Schakel en Yckjen Hoving Koudum 7-10-1937  
20 Jan Muizelaar en Grietje Sleijt Koudum 25-10-1937 Pred 3 v 14
21 Douwe D. de Vries(29) en Tjitsche Joh.U. Haagsma(25) Koudum 28-4-1938 Joz.24 v 15a
22 Nolke D. Bergstra(29) en Akke Elzinga(25) Koudum 5-5-1938 Spr.14 v 26
23 Rienk Harkema(24) en Hinke Smits(19) Koudum 12-5-1938 Ex. 33 v 14/15
24 Jan van Keulen en Jacoba Pieternella Sprijt Rotterdam 29-6-1938 Pred.3 v 14
25 Cornelis Visser en Jikke Smid Koudum 6-10-1938 Ps.67 v 2/3
26 B. Stegenga en H..J. Kampen Stavoren 1-6-1939 Joz.24 v 15
27 Bandstra en Trijntje Quaré Stavoren 29-6-1939 Deut. 31v 8
28 Pieter Pijlman en Janke Smid Koudum 19-10-1939 Ps.100 v 2/3
29 Walstra  en Tetje Couperus Stavoren 30-5-1940  
30 Gerke de Vries en Wiepkje Attema Koudum 8-5-1941  
31 Jetze Spijksma en Wijke Veenstra Koudum 8-5-1941  
32 E. Spoelstra en Jeltje de Jong Koudum 16-10-1941  
33 Jan v.d. Pas en Joh. L.H. Douma Rotterdan-z 17-12-1941 Pred.3 v 11
34 Wiebren de Vries en Sietske Osinga Koudum 7-5-1942 Joz. 24 v 15c
35 Wiebe Tilstra en Eelkje vd Veen Koudum 15-5-1942  
36 Catharinus Tilstra en Wimkje Bakker Koudum 15-5-1942  
37 Rein Pietersma en Wiepkje Tjerkstra Koudum 21-5-1942  
38 Epeüs Hoekstra en Lol Bajema Hemelum 21-5-1942 Joz. 24 v 15c
39 R. Dijkstra en (J) Otje Hoekstra Hemelum 21-5-1942 Joz. 24 v 15c
40 Jan Canrinus en Pietje v. Dijk Warkum 2-8-1942  
41 Pieter Joh. v.d. Veer en Truida van Dijk Kampen 29-10-1942 Pred.3 v14
42 Dirk Grouwstra en Harmke Bakker Koudum 19-5-1943 Pred.3 v 6
43 Johannes de Vries(22) en Margje Kerkstra(18) Koudum 22-7-1943  
44 Alle Visser en Trijntje Zwaagman  Warkum 4-8-1943 Ps. 121 v 5
45 L. Boomsma en Jikke Pries Koudum 10-8-1943 Pred.3 v14
46 Arie v. Asperen en Anna Hendrika Hoekstra   10-12-1943 Joz. 24 v 15c
47 Willem Berk en Willemke Bakker   18-3-1943 Ps.135 v 2
48 Jan de Vries en Lieuwkje Roosjen      
49 C. Punt en E. M. v. Drimmelen Klundert 3-4-1944  
50 S. Douma en Gezina Balk ‘s Gravenhage 3-8-1944 Ps.3 v 14
51 Folkert Wesselius en Hotske Veldhuis Koudum 8-2-1945  
52 Simon Wiersma en Luurtske (Lucie) de Jong Koudum 24-8-1945  
53 S. Dijkstra en Cisca v. Dijk Rotterdam 10-10-1945 Ps. 37 v 5
54 Auke Stellinwerff en Gerry Kok Koudum 10-10-1945  
55 Hendrik Klijnstra en Hinke Tjerkstra Koudum 6-6-1946 Ps. 125 v 1
56 J. Griffioen en A. Sipkema Amsterdam 28-8-1946 Pred. 3 v 14
57 R. Praamsma en J. Harkema   28-1-1947 Mat. 6 v 33
58 G. Hartveld en S. Douma Rotterdam 27-3-1947 Spr. 24 v 3
59 Anne Osinga en Sietske Dijkstra Koudum 5-6-1947 Spr. 24 v 3
60 Keuning en Houtsma Warkum 18-6-1947 Spr. 24 v 3
61 Tjalke de Jong en Froukje Feenstra Koudum 31-7-1947  
62 Fokko Schenk en Martje T. Bakker Koudum 20-8-1947 Deut. 31 v 8
63 Hoogland en  D. v.d. Kooi Warkum 3-9-1947 Ps.121 v 2
64 Jan de Boer en Trijntje de Jong Warkum 17-9-1947 Ps.125 v 1
65 A.J. Loban en Hilverda   Warkum 1-10-1947  
66 Lammert J. Vlieg en Trien Dam Oudemirdum 2-10-1947 Spr. 24 v 3
67 Gerrit H. Klijnstra en Maria Riemersma Warkum 26-11-1947 Ps.121 v 5
68 Sikke Horjus en Trijntje Tjerkstra Heidenskip 23-1-1948 Ps. 121 v 2
69 N. Lankhuijzen en H.J. v. Drimmelen Klundert 18-3-1948 Spr.24 v 3
70 Sipke Tjerkstra en Susanna de Jong Koudum 29-4-1948 Mat.6 v 33
71 Wiebe Tilstra  en Truike Bajema Koudum 3-5-1948 Ps. 37 v 5
72 Gerben Hoekstra en Inkje Attje de Vries Hemelum 20-5-1948 Ps.  37 v 5
73 K. Meekma en Alberdina Scholten ten Horst ? 10-11-1948 Spr.24 v 3
74 J. J. Kespel en Hermina Meijerink ? 21-11-1948 Mat 6 v 33
75 Vriends en Hessels ? 9-2-1949 Ps.121
76 Schippenburg en Herm Brand  ? 10-2-1949  

 

List fan begraffenistsjinsten

  namme âldens datum tekst
1 Wiepke de Jong-van der Zee 67 14-3-1932 Hebr. 4
2 Geertje Keulen-Faber 64 29-4-1932 Cor. 4 v 17-5 v 12
3 Lolkje Sipkema 17 2-5-1932 1 Cor 1 v 14-ein
4 Hieke Hornstra-Schut 69 1-10-1932 Openbaringen 21
5 Aaltje Kooy-v.d. Wal 87 4-11-1932 Psalm 90
6 Sietske Speerstra 21 22-2-1933 Rom. 8
7 Sikke Scheltema 1 1/2 6-5-1933 Math. 10
8 Cornelis Zeldenrust 68 29-06-1033 2 Cor. 5
9 Jantje Kamstra-Bouma 83 2-7-1933  
10 Pietje Otter-Visser   10-1-1934 Hebr. 4
11 Jeltje Haijtema geb. ?   24-4-1934 1 Cor.15 v 1-28
12 Grietje Troelstra-v.d. Werf      
13 Aant Visser   16-5-1934  
14 R(e)inske de Jong   17-5-1934  
15 Jacobje Stegenga    6-6-1934 Joh. 11
16 Hette Jongema   8-10-1934 (Ds. van Es)
16 Gerben Sipkema    25-12-1934  
17 Trijntje Visser-v.d. Veer 59 3-2-1935 1 Thess 4 v 13-18
18 Jantje Bakker-Zandstra   12-5-1935  
19 Gerrit S. de Jong 47 18-11-1935  
20 Angenietje Feenstra-Temmer 79 9-2-1936  
21 Auke Terpstra 73 13-2-1936  
22 Itskje de Jong 57 29-2-1936 (te Wons Ds. van Es)
22 IJtje Roosjen-Wijnia  56 23-9-1936  
23 Margaretha Muizelaar-v.d. Veer 38 22-12-1936  
24 Harmke de Jong-Veenstra 71 24-12-1936  
25 Hendrikje Bakker 14 1937  
38 Leffert Gerrits de Jong 42 6-5-1937  
39 Gerrit Romkes de Jong   24-6-1937  
40 de Groot     Warkum
41 Epeüs Haijtema 78 21-12-1937  
42 Elisabeth Osinga-Swart 60 23-12-1937  
43 Rein Couperus 40 13-2-1938  
44 Hermania Terpstra-Falkena 75 21-2-1938  
45 Susanna Schakel-de Jong 49 26-3-1938 (ds. E .C. vd Laan)
45 Pieter Kuipers  83 10-5-1938 2 Cor 4 v16-5 v 21
46 Juduskje v.d. Veer-van Dijk 86 16-12-1938  
47 Pieter Zeilstra 61 13-1-1939  
48 Aukje Schut-Ganzinga   1939 1 Petr.1v 24,25
49 Jan D. de Vries 76 24-2-1939 1 Kor.15 v 12
50 Albertus Derks 85 15-3-1939  
51 Germen Elzinga      
52 Gerben Bruinsma   26-4-1939 1Petr.1 v 8,9
53 Hendrika Nauta-Delleman (Warkum)   13-7-1939 1 Petr.1 v 24,25
54 Oege Miedema (te Tzum)    13-10-1939 2 Cor.5 v 1
55 Jan Speerstra   14-10-1939 2 Cor. 5 v 1
56 Lieuwe Terpstra   31-1-1940  
57 Bouke Bijlsma 79 3-5-1940  
58 Roelof Bajema (stoarn 25-05-40) 82 28-5-1940  
59 Sjouke v.d. Veer  64   Joh. 11
60 Sjoukje Sipkje Bakker-Osinga   5-10-1940  
61 Albert Harkema (stoarn 17-11-40) 77 21-11-1940  
62 Jan v.d. Veer (stoarn 12-12-40) 72 16-12-1940 2 Cor.4
63 IJ. Hiemstra  87 28-12-1940 1 Cor.15
64 Jeremias Heins (stoarn 28-01-41) 70 31-1-1941  
65 Durk O. Bajema (stoarn 30-01-41) 90 3-2-1941  
66 Lijsbert Kok-Bajema (stoarn 18-03-41) 83 22-3-1941  
67 Floris de Vries (stoarn 26-03-41) 77 29-3-1941  
68 Grietje Bruinsma-Schut (stoarn 30-04-41) 76    
69 Hendrikje Deinum-Visser (stoarn 01-07-41) 85 5-7-1941  
70 Mevr. v.d. Bos-Croezen   30-6-1941 te Warns
71 Durk de Boer (stoarn 30-07-41) 70 2-8-1941 Rom.8 v 18-35
72 Hendrik Koornstra (stoarn 26-09-41) 84 30-9-1941  
73 Akke Terpstra-Stand (stoarn 28-10-41) 78    
74 Klaaske de Vries-van der Zee (stoarn 13-01-42) 79 16-1-1942  
75 Sikke Buwalda (stoarn 01-02-42) 84 5-2-1942  
76 Bern fan P. Hiemstra   12-2-1942  
77 Bern (mv) S. G. de Jong   16-2-1942  
78 Fr. Zeldenrust   26-2-1942  
79 Bern fan J. Bosch   3-6-1942  
80 ?   8-7-1942 te Warkum
81 Wimkje Bakker-Beinema (stoarn 20-11-42) 79 24-11-1942  Luc. 5 v 17-26
82 Uilkje Couperus-Roosje (stoarn 17-09-42) 82   Ps. 90
83 Jap Ronjen (stoarn 16-12-42) 89   Rom.5 v 12-21
84 Lúkje Bajema (stoarn 23-12-42) 71   Rom.5 v 12-21
85 Jisk IJntema-de Jong (stoarn 24-12-42) 76   Joh.1 v 1-18
86 Hendrik H. Bakker (stoarn 09-03-43) 76   Rom 5 v 1-5
87 Jacob de Vries (stoarn 17-04-43)      
88 Fr. Hendriks (stoarn 07-05-43)     te Warkum
89 Rein Jaarsma (stoarn 02-08-43)      1 Cor 15 v 26
90 Dijkstra   16-7-1943  
91 Fr. Folkerts (stoarn 27-08-43) Warkum     1 Cor15 v 44-46
92 Hermina Pries (stoarn 04-09-43)      
93 Trijntje de Boer-Dijkstra (stoarn 30-09-43)      
94 Trijntje Kerkstra (stoarn 15-10-43) 8    
95 Folkerts     te Warkum
96 Hofman (stoarn 03-12-43)     te Warkum
97 Wed. Broersma (stoarn 17-12-43) Warkum     Ruth 5 v 1
98 A. Ferwerda (stoarn 05-01-44)      te Warkum
99 Fr. Wijnia (stoarn 20-04-44)     te Warkum
100 Jantje Stegenga (stoarn 23-03-44)      
101 Fr. Bakker (stoarn 17-06-44)     te Warkum


Befêstigjen fan amtsdragers  

Koudum 01-01-1933 Stavoren 01-01-1933 Koudum 31-12-1933 Stavoren 14-01-1934
D. Demmer ouderling H. Couperus ouderling P. de Boer ouderling
L. Vlieg Ezn diaken  J. Akkerman diaken  H. Bakker diaken
       
Koudum 01-01-1935 Koudum 09-06-1935 Koudum 01-01-1936 Koudum 01-01-1937
P.J de Jong ouderling A. Bosch diaken Th. de Vries ouderling A. Harkema ouderling
H. v/d Veer diaken   J Terpstra diaken O. Smid diaken
       
Koudum 28-03-1937 Koudum 01-01-1938 Koudum 01-01-1939 Koudum 14-05-1939
J. v.d. Veer diaken D. Demmer ouderling O. Veninga ouderling S. Stellingwerff 
  R. Elgersma ouderling Th. de Vries diaken  
       
Stavoren 09-07-1939 Stavoren 14-01-1940    
Harke Alkema ouderling Anne Feenstra ouderling