Douwe en Geeske de Jong

1966, Douwe en Geeske de Jong - van der Bank 40 jaar getrouwd.
Douwe werd geboren op 8 februari 1902 te Workum als zoon van Hendrik Douwes de Jong en Wietske Sybolts Wiersma. Hij overleed in 1970. Zijn ouders verhuisden in 1906 van Workum naar Koudum, waar Hendrik de timmerzaak van Ids de Jong aan de Ooste had overgenomen.  Douwe trouwde op 2 december 1926 met Geeske van der Bank, geboren op 13 december 1904 te Koudum. Geeske was een dochter van Sybren Ulbes van der Bank en Janke Eelses Pries (Foto's beschikbaar gesteld door Marie Visser-de Jong).

Douwe de Jong was van beroep bouwkundige. Hij ontwierp o.a. het huis 'Heech Hiem,' Dammenseweg 4. Daarnaast was hij actief bij de gemeente H.O.N., waar hij vele jaren wethouder en loco-burgemeester was. Ook heeft hij als bestuurslid veel betekend voor het Christelijk Nationaal Onderwijs te Koudum In 1935 kwam hij namens de CHU in de gemeenteraad en is vervolgens van 1945 tot kort voor zijn dood, 25 jaar wethouder geweest. In Koudum kreeg de Chr. MAVO zijn naam, de D.H. de Jongschool, als eerbetoon en dank voor zijn inspanningen voor het onderwijs. Bij zijn afscheid als wethouder ontving hij als eerste 'de gouden erepenning van de gemeente'.

De eerste officiële straatnamen in Koudum zijn er gekomen op voorstel van Douwe H. de Jong (1902-1970). Als raadslid zorgde hij ervoor dat het onderwerp op de agenda kwam en als wethouder moet hij in 1948 de geestelijke vader zijn geweest van het straatnamenvoorstel, dat zonder slag of stoot door de raad werd aangenomen. Dit voorstel is helaas niet aanwezig in het gemeentelijk archief, maar De Jongs betrokkenheid is onmiskenbaar, gezien zijn belangstelling voor geschiedenis en zijn betrokkenheid bij latere straatnaamvoorstellen. De schrijver Ale Algra ging bij Douwe de Jong te rade voor het hoofdstuk over Koudum in zijn serie artikelen in het Friesch Dagblad over de geschiedenis van Friese gemeenschappen. Deze artikelen zijn later in boekvorm verschenen onder de titel De historie gaat door eigen dorp. Het hoofdstuk over Koudum staat in deel I, dat in 1955 verscheen. De Jong moet veel materiaal van en over Koudum verzameld hebben, een deel ervan is terechtgekomen in het gemeentearchief. En hij heeft plakboeken met ansichtkaarten van Koudum aangelegd. Zoon Hindrik heeft deze plakboeken wel eens getoond tijdens een van de Hobbybeurzen in de Klink. Van het dagboek dat hij bijhield in de oorlog zijn de bladzijden over de meidagen van 1940 gepubliceerd in dit Album.

Douwe de Jong als ambtenaar van de Burgerlijke Stand van H.O.N.

 

 

Leeuwarder courant, 17 dec. 1970.

 

Beukenlaan 14, het huis waar Douwe en Geeske en later hun zoon Hendrik woonden. Het is gebouwd door de vader van Douwe.

Hendrik de Jong staat hier links. De foto is genomen op de Hoogstraat. De andere zijn Romke Roosjen, Siep Bandstra, Germen Muizelaar en het jongetje is Gosse Damstra. Collectie fam. D. H. de Jong bij HK.