Pier Aukema

Hjir soe eins in bettere foto (en leafst ek in pear mear) te sjen weze moatte fan Pier Aukema. It is te hopen dat dit gou feroaret. Pier fertsjinnet in spesjaal plakje yn dit album omdat er ferhalen skreaun hat oer syn bernejierren yn Koudum.

Pier Aukema (1920-1997) hat yn 1977, yn de ‘Balkster courant’, tsien stikken skreaun oer syn belevenissen yn it doarp oant ungefear 1935, ûnder de titel: ‘Kâldum yn myn bernejierren - ‘n foech fiftych jier letter as fen Sipke Feenstra’. Dy ûndertitel stie alinne boppe de earste ôflevering, publisearre yn de krante fan 1 juny. Sipke Feenstra (1872-1963) skreau in searje stikken, ek yn ‘de Balkster’ en ûnder hast deselde titel: ‘Koudum yn myn bernejierren’. Yn 1969 bin ûnder dizze titel dy ferhalen yn boekfoarm útjûn. Sipke wie Pier syn foarbyld, sy wennen ek noch beide yn Snits.

Fierder lêze troch te klikken op ûndersteande keppeling.