Carel en Aaltje van Asperen - Schaper

Trouwfoto en het gezin van Carel en Aaltje van Asperen - Schaper. Carel is een zoon van Age van Asperen en diens tweede vrouw Lykeltje Groos. Hij is een halfbroer van Symen van Asperen, die o.a. meteropnemer was bij de coöperatie Electron. Carel en Aaltje kregen twee dochters; Akke, zij trouwde Arjen de Hoop en Lykeltje die met Klaas Wolthuizen trouwde. Op de foto staat Klaas links, achter Lykeltje, en Arjen rechts naast Akke.

Carel van Asperen was smid en rijwielhersteller te Koudum. De smederij was gevestigd in het pand op de hoek van Beukenlaan en Onderweg, nu Beukenlaan 22. Vele Koudumers hebben het schaatsen geleerd op 'It Karelssleatsje', dat naar Carel van Asperen genoemd zal zijn. Het liep van de smederij een stukje oostwaarts en dan met een bocht naar de Var. De zaak is voortgezet door schoonzoon Klaas Wolthuizen. Rechts een rekening uit 1959 van Fa. C. van Asperen & Zn, 'Carel Smid', voor de Chr. School. Op de rekening nog het telefoonnummer van voor 1957 (archief Histoarysk Koudum).

Een trouwfoto van Klaas Wolthuizen en Lykeltje van Asperen. De bruidsmeisjes zijn Alie de Hoop en Hillie Koopstra.

Jelle de Jong skriuwt: Yn de smidse op de hoeke Beukelaan en Onderweg wennen Carel en Aaltsje van Asperen. Hja ha de smidderij sette litten; in winkel op e hoeke en derneist de smidse en dan de travailje dêr’t we graach op boartsje mochten, oant Carel ús fuortjage. At we mankearing hienen mei de fyts dan sloech Carel mei de grutte hammer tsjin de krank en sei er: 'sa klear alwer, no gau te boartsjen'. De smidderij wie in plak dêr’t men graach stie te krinkje spuien, der wie ek altyd folk bûten te sjen bij Carel as er oan hynstebeslaan wie. En yn de winter wie it yn de smidse lekker waarm en gesellich. Aaltsje kaam dan yn de doar nei de wenning om nei de lêste nijtsjes en roddels te lusterjen. Aaltsje hâlde fan bern. Sy hie de bern fan de buert wol yn ‘e keamer op stoven as oer de grûn en dan fertoande hja plaatsjes mei de toverlantearne. En dêr fertelde sy dan in ferhaal bij, bijgelyks dat fan 'it kikkertsje fan Dokkum' en soks mear. Ek myn broer Liuwe wie in soad bij Aaltsje. Sy neamde him 'Boeboe'. Liuwe hat fan Carel fjochtsjen leard. Hy gie jonges in kop grutter te liif, en Carel moedige him dan oan: 'pak him Liuwe' en sa.