Zangspel HISTORICA in 1930

ZANGSPEL 'H I S T O R I C A'

door Joh. Hoekstra

Dit openluchtspel wil door een aantal gecostumeerde groepen en personen, episoden laten zien uit de Friesche en Hollandsche historie. De Friesche en Nederlandsche maagd zijn het symbool van de onafscheidelijkheid, waarmede de Friesche historie samen is gegroeid met de geschiedenis van Nederland. De Heraut kondigt de op te komen groepen aan terwijl een Dameskoor in een kort lied telkens de volgende opkomende personen of groepen inleidt. Het stuk is vervaardigd ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Chr. Fanfare-corps "Looft de Heer" te Koudum, waarop het slot ook wijst. Evenwel is het gehele zangspel zóó gemaakt, dat 't ook op andere plaatsen en bij andere gelegenheden kan worden opgevoerd. Een ander slotstuk is daarvoor door den schrijver opgesteld. Opvoering, ook van gedeelten, is zonder schriftelijke toestemming van den schijver verboden en wordt door de Wet op het Auteursrecht beschermd.

JOH. HOEKSTRA K o u d u m, Juni 1930.

Hiel Koudum op ien ein (foto uit de nalatenschap van Klaas Overzee en door zijn zoon Jan gemaild). De zelfde foto bleek ook in het bezit te zijn van Hinne Hogeveen. Daarbij zat bovenstaand papier met namen. In het archief van HK zitten anno 2023 tientallen foto's van dit evenement.

Foto ingezonden door Abe Schuurmans te Sneek.

Bij de festiviteiten was ook een optocht. De vier personen in het rijtuig en de personen die er achter lopen zijn de acteurs van het zangspel. De man aan de teugels is Tjalke de Jong en verder waarschijnlijk Klaas Schotanus en Meke Hoekema. In de Wyk liggen skûtsjes, waarvan het meest rechtse geladen is met turf (foto beschikbaar gesteld door Hessel Tjalkes de Jong).

Deze foto is ook van de optocht, ingezonden door Feikje Kemker-Hoekstra, dochter van de auteur van Historica. 

In veel schoenendozen van Koudumers en oud-dorpsgenoten zitten foto's als herinnering aan Historica. Deze stuurde Jaap (Dirks) van der Veer te Voorthuizen.

En deze is afkomstig van Jaap A. van der Veer. In het rijtuig zit Sjoerdje van der Werf, derde van links. Zij is de moeder van Jaap.

Drukker Johannes Hoekstra stuurde een foto als postkaart naar zijn familie in Driebergen. Het poststempel geeft de datum (dinsdag) 29 juli 1930 aan. Johannes schrijft over de uitvoering en over het slechte weer en de harde wind. Door de storm waaide op die 23e juli het dekzeil van de tent (beschikbaar gesteld door Feikje Kemker-Hoekstra).

Foto's van de uitvoering van het zangspel, collectie Histoarysk Koudum. De heraut links is Johannes Walda, daarnaast de Hollandse maagd Doutsen Dokkum, dan Meke Hoekema en Tjalke de Jong en rechts een onbekende naast Klaas Schotanus. De pianist is Krol geassisteerd door zijn neef Jo Hoekstra.

Ook deze komt van Jaap van der Veer te Voorthuizen.

De Noormannen; een van hen is Haitze S. de Jong en Karel Croos moet er ook bij staan.

Franse soldaten; de man in het midden met snor is Klaas de Vries. Het is gezien zijn postuur minder waarschijnlijk dat hij Napoleon speelde.

Links de heraut Johannes Walda, naast hem de Friese Maagd Doutsen Dokkum en rechts de Hollandse Maagd.

Jaap A. van der Veer stuurde ook deze foto. De dame vierde van links is Sjoerdje van der Werf, Jaaps moeder, zij speelde Charlotte van Bourbon. Achteraan met hoed, half omgedraaid bij het orgeltje zit Willem Muizelaar.