Gemeenteraden

De raad van H.O. in 1958. Zittend v.l.n.r.: Wethouder Andries Buma, CHU, veehouder te Nijega/Elahuizen; wethouder Douwe Hendriks de Jong, CHU, bouwkundige te Koudum; burgemeester Dirk Humalda en de gemeentesecretaris Broer Tilstra .
Staand v.l.n.r.: Popke de Vlugt, PvdA, tuinder te Koudum; Hans Keulen, CHU, veehouder te Kolderwolde; Cornelis Smits, ARP, timmerman-aannemer te Warns; Gatze Heeres, ARP, veehouder te Kolderwolde; Tjeerd Haitjema, CHU, timmerman-aannemer te Hemelum; Hindrik Wiersma, PvdA, veehouder te Koudum; Klaas Semplonius, CHU, veehouder te Molkwerum; Yke Dijkstra, CHU, veehouder te  Rijs en Theunis de Vries, ARP, timmerman-aannemer te Koudum.

De raad rond de tafel omstr. 1970, v.l.n.r.: Berend Tjebbes Dijkstra, 59 jaar, GB/KVP, veehouder te Warns; Jan Boukes Schilstra, 60 jaar, CHU, veehouder te Scharl; Andries Buma, 63 jaar, CHU, veehouder te  Elahuizen; Anne Demmer, 64 jaar, CHU, veehouder te Molkwerum; wethouder Theunis de Vries, 67 jaar, ARP, timmerman-aannemer te Koudum; wethouder Douwe Hendriks de Jong; 68 jaar, CHU, bouwkundige te Koudum; burgemeester Lambrecht Siowko Pasma, 55 jaar; gemeentesecretaris Broer Tilstra, 50 jaar; Jeen van der Meer, 34 jaar, CHU, veehouder te Koudum; Sietze Piersma, 41 jaar, GB/VVD, veearts te Hemelum; Gerben Eise de Vries, ARP, 50 jaar, postkantoorhouder te Warns; Douwe Reitsma, 53 jaar, ARP, kaasmaker te Hemelum; Hindrik Jacobus Wiersma, 59 jaar, PvdA, veehouder te Koudum. Achter de raadsleden concierge Hessel Kuipers, 38 jier en zittend notulist Wypke Rusticus, 26 jaar.
It is net bekend wêr't dizze gegevens weikomme. Earder stie by dizze foto de datum 6 mei 1974. Wypke Rusticus skriuwt op 14 dec. 2020 oer dy datum: 'Dat kin net, want Jeen van der Meer is ferstoarn op 30 desimber 1970. Ik tink derom dat it in foto wêze moat fan maaie 1970. Doe wie Jeen neffens my ek al wethâlder wurden, it plak wer’t hy sit jout dat ek oan. Myn leeftiid wie op dy datum 27 jier.'

De raad in 1974. V.l.n.r.: Anne Jongstra, CHU, boer en loonbedrijf te Warns; Berend Dijkstra GB/KVP rentenier-boer te Warns; Andries Buma, CHU, rentenier-boer te Elahuizen; Anne Demmer, CHU, rentenier-boer te Koudum; wethouder Hindrik Wiersma, PvdA, rentenier-boer te Koudum; wethouder Theunis de Vries, ARP, aannemer te Koudum; burgemeester Lambrecht Siowko Pasma; gemeentesecretaris Broer Tilstra; Bouke Yntema, CHU, boer te Hemelum; Boukje Veldhuis-Siegert, CHU, boerin te Koudum; Jelle R. de Jong, ARP, kruidenier te Koudum; Wieger Postma, ARP, boer te Koudum; Sijtze Piersma, GB/VVD, veearts te  Hemelum. Achteraan congierge Hessel Kuipers en notulist Wypke Rusticus.

Een foto van burgemeester en wethouders van de gemeente Hemelumer Oldeferd van 6 mei 1974. Zittend van links naar rechts burgemeester Lambrecht Pasma, de wethouders Theunis de Vries en Hindrik Wiersma. Staand secretaris Broer Tilstra (foto's uit de collectie van Wiersma).