Gemeente-ambtenaren

Personeel gemeentehuis in 1910: V.l.n.r.: Vos, gemeente-veldwachter, T.J. Faber, 1e ambtenaar, Jacob Gras, klerk en P. de Jager, 2e ambtenaar (beschikbaar gesteld door Marie Bergsma-Pries).

Gemeentewurken by Himmelum oan it asfaltearjen. De man lofts mei de hoed en de hannen op de rêch is gemeente-arsjitekt Uilke Visser. De man mei de túnklauwer yn de midden mei wyt boesgroentsje is Willem Thijsses de Boer.

 

Op de foto op 10 mei 1984. (het jaar van de start van de gemeente Nijefurd) V.l.n.r.: Gerke Veenstra, Jan de Vries, Evert Osinga, Dirk Bloem, Douwe Smits en Piebe de Vlugt (foto uit de collectie Gerhard Koopmans; tekst uit de Balkster Courant).

 

Als een collega trouwt. Staand: v.l.n.r.: secretaris Broer Tilstra, Piebe de Vlugt, Ale en Barthe Dijkstra, Pieter van der Veer, Douwe Smits, Klijnsma en Klaas Rein Keuning (1914-1999). Zittend v.l.n.r.: Wypke Rusticus, Brugt Broersma, Ike van der Veen, Hessel Kuipers , Akke van der Werf en Tjitte P. Folkertsma. De bruidsmeisjes zijn onbekend. Collectie Histoarysk Koudum, archief Broer Tilstra.