Heidenskipsterbrêge

Mei de molkboat fan Symen van der Veer nei it skûtsjesilen, op'e werromreis foar de Sylsbrêge.  Efterop Durk Remery (skoansoan), Siemen sels, Douwe Remery (pakesizzer) en Wabe. Dan nei foaren Jan (broer fan Siemen), Gepke fan Romke Aaltsje, har mem: Aaltsje de Jong-Bakker, Alie (Gepke har dochter) en Piet Wiersma. Foto: Friesch Dagblad untfongen fan Jelle Romkes de Jong).