Hendrik en Pietrik Bakker - Faber

Dit zijn Hendrik Bakker (1865-1919) en Pietrik Faber (1868-1911). Hij is een zoon van Piebe Sipkes Bakker (1838-1866) en Aaltje Hendriks Kruis (1840-1926), zij een dochter van Tjerk Faber (1842) en Willemke Visser (1843). Hendrik is melkvaarder geweest en winkelman. Tjerk van der Wal stuurde deze zeer oude foto's van zijn overgrootouders.

Hun kinderen:
1. Piebe (1888-1949) trouwt 14 juni 1913 Rinkje v.d. Meulen (1888-1968), dochter van Hendrik van der Meulen en Jantje Visser.
2. Willemke (1889-1972) trouwt Hendrik Sijtema (1883-1967).
3. Aaltje (1892)
4. Tjerk (1895-1928) trouwt Jantje Zandstra ( 1891-1935), dochter van Hendrik Zandstra en Tjerkje Keuning.
5. Sipke trouwt Joltje Boersma.
6. Albert (1902) trouwt Sillian.
7. Rein (1907-1889) trouwt Geeske Beek dochter van Petrus Beek en Cornelia Stolker.

Dit is Piebe Hindriks Bakker (1888-1949). Jelle de Jong schreef over hem: Piebe hat molkrider west en ek opperman/ timmerman bij Sybolt de Jong. Hij wie nochal koart foar de kop. Mar ek in goede muzikant en we sjogge him dan ek stean op de foto’s bij sawol 'Looft den Heer' as bij 'Richard Hol'. Piebe en Rinkje binne begien op e Syl yn it dubelde hus op nr. 10 en 12 (no Nieuweweg 52). Hja krigen in trijeling, Jantje Wikke en Hendrikje, en doe't Rinkje oan it befallen wie en der al twa wienen sei dokter Wiersma: "Er komt nog een." Doe moat Piebe sein hawwe: "it liket wol as de bewaarskoalle utkomt." Wikke is nei seis wiken ferstoarn. Jantje trouwde Ieke Jotjes de Boer fan Warns en Hendrikje as Hinne Siemon Gielstra fan Uithuizermeden.'

Willemke en Hendrik Sijtema Bakker. Jelle de Jong: 'Hendrik kaam fan Grou. Hij hat lange jierren mei de bôlekarre rûn meast foar Eeuwke Mensonides en letter ek wol foar Gert Klijnstra. Hja hienen ien soan IJpe Sijtema, die wie suverarbeider en troude Grietsje de Groot fan Warkum.'

 

Dit is de trouwfoto van Tjerk en Jantje Bakker. Tjerk is melkvaarder geweest en rietsnijder. Van hem gaat het verhaal dat vreselijk sterk was. Toch is hij niet oud geworden. Het schijnt dat hij een keer verkleumd is van de kou in natte kleren. Ze kregen vijf kinderen: Pietrik, Tjerkje, Hendrik, Aaltje en Lieuwe.

Albert Bakker is geëmigreerd naar Grand Rapids (Michigan), waar hij Silian trouwde.