Tjalke van der Walstraat

Een foto van 1905 van, volgens het opschrift, de weg naar Galamadammen. Dat was niet de realiteit maar in het gunstigste geval een vooruitziende blik van de uitgever. Het zou nog ongeveer een halve eeuw duren voor het zover was. Tot dan was de Dammenseweg de enige weg naar Galamadammen. De fotograaf stond op wat nu de Tjalke van der Walstraat heet, ter hoogte van nr. 18, en kijkt in oostelijke richting. De situatie is onherkenbaar veranderd. Het gebouwtje achter de kinderen, dat iets over de rooilijn lijkt te staan, is het hok voor de brandspuit (collectie Alie Hoekema-van der Wal bij HK).

De foto's boven en onder zijn van 1948 en 1964 (collectie Alie Hoekema-van der Wal bij HK).

In 1948 is deze straat genoemd naar de door de Duitsers vermoorde verzetsstrijder Tjalke van der Wal (1891-1944). Tjalke en zijn gezin woonden in het huis dat nu nr. 18 heeft, hier op de foto links met twee schoorstenen.

Het houten koetshuis van Rozentuin dat De Jong liet bouwen is omstreeks 1970 door Meijer vervangen voor een exemplaar van baksteen. In de gevel aan de Tjalke van der Walstraat kwam in samenwerking met Dorpsbelangen een overdekte bushalte. Er hing een oproep van Dorpsbelangen: Hâld it hjir kreas, it is úzes mei-inoar. Desondanks was de overlast soms niet te harden en heeft Eisma de ruimte aan zijn schuur getrokken.Tjalke van der Walstraat 7, het huis waar het gezin van Harmen Muizelaar en Ida Swier indertijd woonde. Foto beschikbaar gesteld door Gerrit en Wiesje Hiemstra-de Boer die er anno 2016 wonen.

De schuur ongeveer op de plek waar later de Pauw stond. De schuur stond vrij dicht bij het pad, dat vanaf de school langs het kerkhof naar de Hoofdstraat loopt. De drie mannen hebben het maar druk. Bij de foto staat dat men bezig is met het opbergen van het hooi in de schuur. Volgens Koopmans is dit de schuur van Harmen Klijnstra. Foto uit ca. 1927, fotograaf Gorter, collectie Tresoar.

In 1956 is de straat in zuidelijke richting doorgetrokken over de Slaperdijk naar Galamadammen. Collectie gemeentearchief. 1956 LC: "De Commissaris knipt het lint door met de schaar, die hij van Marjan Klijnstra (rechts) had gekregen. De burgemeester van Hemelumer Oldeferd, de heer D. Humalda, kijkt belangstellend toe." Rechts van burgemeester Humalda zien we Tjerk Hoeksta, secretaris Klijnstra en Douwe H. de Jong. Rechts op de foto met bril gemeente-architect Uilke Visser. Foto: gemeente-archief.

Leeuwarder courant, 3 oktober 1956.

De foto links is van kort na de aanleg (collectie gemeentearchief), rechts is de situatie in 1970 (collectie fam. Henk (radio) de Vries).

Ook deze opnamen zijn van 1970 (collectie fam. Henk (radio) de Vries).

Een foto de Tjalke van der Walstraat, gezien in westelijke richting. Het houten koetshuis bij het doktershuis staat er nog. Foto ingestuurd door Maaike Abma uit Rome.

De pas aangelegde Tjalke van der Walstraat. Foto uit archief B. Tilstra, collectie Histoarysk Koudum.

Gezicht op Koudum vanuit het zuiden Tjalke van der Walstraat, 1966 (dia door Rein Wiebes Munnksma).

Een foto van de Tjalke van der Walstraat, nu met boompjes. Rechts naast de kerk het pand van de Openbare school. Van Claerbergen is nog niets te zien. Ansichtkaart ontvangen van Klassie van der Veer.

Het land waar de Finke zal komen is nog maagdelijk. Collectie gemeentearchief.