1664, Chistianus Schotanus

Schotanus, Christianus, Beschryvinge van de heerlyckheydt van Frieslandt tusschen 't Flie end de Lauwers, met nieuwe caerten van 't landschap in't algemeen soo oud als nieuw end de drie gedeelten in't besonder als mede de grietenien end steden ... : geteeckent en gesneden op copere platen (Leeuwarden, 1664).2. Coldum, een groot en voor-treffelijck dorp, op hooghe terpen in laegh-landt. Heeft een schoone hooghe toorn, de welcke door de grietman Douwe van Epema, in ’t jaer 1614 begonnen is en in ’t jaer 1617 voltrocken. De hooghte van vijf ende tnegentich voet muyrwerck ende een leyen spits van hondert ende neghen voet. Vermits de hooghte dient se in zee tot een baecken ende kan ’t eyland Texel door een verre kycker met de schepen op de reede, van dese toorn beschout worden. ’t Fondament uyt hondert ende tachtentich duysendt steen, alsoo ’t muyrwerck seven voeten dick is. De cieraedt heeft syn eysch in kerck en toorn van buyten ende binnen. Dit dorp heeft een uytbuyrte Terwisch, liggende aende zee ende een jaermerckt des dingsdags nae Pinxteren. De staten van Galema ende Ipema.Kaart cab Schotanus van de grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde.Uitsnede van Koudum. Epema staat aangegeven als een eigenerfde state en Galama als een adellijke. Koudum was over land alleen bereikbaar over de brug 'Swarte Tille', bij de Zijl.