Christelijke school 1933, 75 jarig bestaan

Feest bij het 75-jarig bestaan van de Chr. School te Koudum. De foto is genomen op de Bovenweg. Het huis is nummer 3.  Vooraan v.l.n.r.: Beppe Grietje Visser-Beuckens uit Mirns, Trijntje van der Veer (3 jaar), mem Annigje van der Veer-Visser en heit Thijs van der Veer. Bron: Ruth Stel-van der Veer, Amsterdam.

Waarschijnlijk vormden deze heren in 1933 het feestcomité. Ze staan tenslotte pontificaal voor het schoolgebouw, bovendien lijken diverse meesters deel uit te maken van deze groep. Zittend van links af zijn te herkennen de meesters: Hotze Hoekema, Lieuwe Krol, Faber en Miedema, met achter Faber, fier stand in het midden, het hoofd der school Minnena. Jelle de Jong herkende behalve deze meesters Wabe Visser en Johannes Hoekema, staande 5e en 6e van Links. Vierde van rechts is Ulfert Hoekema, volgens diens pakesizzer Ulfert de Jong. De mannen liggend zijn mogelijk Jouke Kooiker en Buwalda.

Het bestuur van de Christelijke school te Koudum in 1933. De foto is genomen ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan. V.l.n.r.:  H. Koornstra (penningmeester), P.J. de Jong (zijn buste lijkt in de foto te zijn geplakt), J. Krol Jzn (secretaris), P.D. Feenstra, ds A.J. van Dijk (voorzitter), ds. F.G. van Binsbergen (vice-voorzitter), S. van Asperen en J.G. Klijnstra. Ook alle leerlingen kwamen op de foto.

Schoolfoto uit 1933 van de Christelijke school te Koudum Bovenste rij v.l.n.r.: Itte de Jong, Fopje de Vries, Jisk de Jong, Gerrie Bouma, Griet Schram, Klaas Bouwstra en Aaltje Finnema. Tweede rij v.l.n.r.: Meester Lieuwe Krol, Feikje Harkema, Renske de Jong, Gerrit Bouma, Gosse Boschma, Beitske Zwerver en Fekke Bouwstra. Derde rij v.l.n.r.: Jeltje Harkema, Ulfert de Vries, Klaas de Vries, Meester Minnema, Schoutje Boschma, Age Boschma, Roel Abma en Juffrouw Evenhuis. Vierde rij , op knieën v.l.n.r.:Sipke Bakker, Harmke Bakker, Minke van der Meer, Annie Schotanus, Cornelis Boschma, Immetje Aukema, Aaltje Zwerver en Lieuwkje Roosjen. Vijfde rij zittend v.l.n.r.: Pier Aukema, Tjitte van der Meer, Bouke Schotanus, Douwe van der Wal, Auke Zwerver en Geert Walda. Er mist een naam, waarschijnlijk op de vijfde rij (foto ingestuurd door Meindert de Boer).

Schoolfoto gemaakt in 1933 met helemaal bovenaan inzendster Ruth van der Veer. Bovenste rij v.l.n.r.: Juffrouw Dijkstra, Ieke de Jong, Aukje de Boer, Corrie Bouma, Tommie Dijkstra, Sjoukje de Jong, Gerrit de Jong, Sietze de Vries en meester Minnema. Tweede rij v.l.n.r.: Geert Veenstra, Cornelis Bergsma, Anke Bergsma, Sibbele Smits, juffrouw Evenhuis, Pietje de Boer, Eeuwk de Boer, Akke van Asperen, Hennie Muizelaar en Hiltje Hoekema. Derde rij v.l.n.r.: Eppie Couperus, Marie de Jong, Geertje Veldstra, Klaske de Boer, Akke Bijlsma, Itty Jaarsma, Ruurdje Terpstra, Japke Schilstra, Hiltje Bajema, Gerrrie Jaarsma en Hennie Jaarsma. Onderste rij v.l.n.r.: Sjouke Haytema, Jan van Binsbergen, Piet Kooi, Jolle Draayer, Tjeerd van der Veer, Jappie Schilstra?, Pier Klijnstra en Hindrik Kok (bron: Ruth Stel-van der Veer, Amsterdam).

Schoolfoto van leerlingen van de Christelijke school uit 1933. Achteraan v.l.n.r.: Hennie Hoekstra, Feikje Hoekstra, Klaske v/d Veen, Rinke v/d Veen, Gerlof Venema, Cor de Vries, Jan Attema. Tweede rij v.l.n.r.: Meester Hotze Hoekema, Anskje v.d Plaats, Baukje Veldstra, Wiep Reinstra, Corrie Bijlsma, Piertje Attema, Neeltje Attema, Meester Faber. Derde rij v.l.n.r.: Lolke v/d Meer, Boukje v/d Meer,Meester Minnema, Tietje Bijlsma, Siemen Attema, Japke Venema, Martje Venema. Vierde rij v.l.n.r.: Fokje v/d Plaats, Grietje v/d Meer, Johan v/d Meer, Antje Venema, Wieke Bouma, Teuntje Muizelaar, Klaske Muizelaar, Rinze Pietersma, Gerry Hoekstra. Onderste rij v.l.n.r.: Fokke Hoekstra, Rintje v/d Meer, Jacob Reinstra, Jurjen Bouma, Simke Muizelaar, Jelle Pietersma, Jan Pietersma (foto uit de nalatenschap van Baukje Wiersma-Veldstra, ingestuurd door Hennie van Dijk).

Ook deze foto is gezien de opstelling, de 'sneinske klean' van de kinderen, en het streepjespak- en de das van meester Minnema, gemaakt in 1933. Marten Visser stuurde hem in. Linksboven staat zijn vader Piet, met voor hem broer Hendrik, toen al een stevige knaap. De namen leverde Lies Haga-Bakker; haar vader Lieuwe staat er ook op.

1 Piet Visser, 2 Eelke Stellingwerff, 3 Sieberen Stellingwerff, 4 Tietje Muizelaar, 5 Trijntje Muizelaar, 6 Lies Klijnstra, 7 Jan Klijnstra,

8 Hendrik Visser, 9 Rein Muizelaar, 10 Ruurdje Brouwer, 11 Paulus Brouwer, 12 Douwe Muizelaar, 13 Griet Muizelaar,

14 Meester Van Asperen, 15 Hitje de Jager, 16 Marie Tjalma, 17 Jetske Brouwer, 18 Meester Minnema, 19 Nanne Aukema, 20 Ale Brouwer,  21 Rika Aukema, 22 Fennigje Bajema, 23 Lol Bajema, 24 Meester Krol,

25 Sjoeke van der Meer, 26 Djoeke Boersma, 27 Hinne Piebes Bakker, 28 Tjerkje Tjerks Bakker, 29 Jarich Bajema, 30 Aaltje Tjerks Bakker, 31 Geeske Bajema, 32 Dita Wiersema, 33 Jacob Klijnstra,

34 Bart van der Meer, 35 Fekke van der Meer,  36 Hendrik Sipkes Bakker, 37 Martje Sipkes Bakker, 38 Lieuwe Tjerks Bakker, 39 Hendrik Tjerks Bakker, 40 Jan Pieter Wiersema, 41 Rutger Wiersema.