Christelijke school 1928

Schoolfoto van leerlingen van de Christelijke school uit 1928, Romeins cijfer nr. 1. Achteraan v.l.n.r.: Jelte Harkema, Jappie Harkema, Sietse Mensonides en Wesseltje Schram Tweede rij v.l.n.r.: Klaas Deinum, Sierd Harkema, Pieter Hoekema, Johannes Hoekema, Jan Mensonides en Hinke Smits. Derde rij v.l.n.r.: Aukje Deinum, Fopje Hoekema, Grietje Bandstra, Neeltje v.d. Sluis, Sietske Schilstra, Albert Schilstra en Jouke Smink. Vierde rij v.l.n.r.: Corrie Dijkstra, meester Van Dijk en Aaltje Schilstra. Vijfde rij: Eisje Speerstra, Rommert Hoekema, Feikje Dijkstra, Sietse Algera, Janke Smid, Enne Smid, Tiete Visser en Wiepkje Schakel. Onderste rij: Sannie Speerstra, Jeltje van Hes, Albert Algera, Trijntje Schram, Jan Koornstra en Lolle Schakel (foto beschikbaar gesteld door Uilke Hindriks Wiersma).

 

School met de Bijbel, groep 2. staat op het bordje. De foto is genomen in 1928.
Achterste rij v.l.n.r.: Bouke Bouwstra, Rinze Pietersma en Auke Stellingwerff. 
Tweede rij v.l.n.r.: Meester Van Dijk, Piet van Aspereren, Jan Kamstra, Sietze Sipkema, Hendrik Stegenga, Gerrit H. Klijnstra, Luut Stellingwerff, Lammert Vlieg en Ype Sietema.
Derde rij v.l.n.r.: Foekje Pietersma, Jan Tjalma, Harmen van der Wal, Aagje van der Wal, meester De Boer, Hendrik Bakker, Gerrit J. Klijnstra, Boukje Folkertsma en Grietje Folkertsma. Vierde rij v.l.n.r.: Rein Pietersma, Roel Bajema, Marie Tjalma, Uilkje Feenstra, Durk Feenstra, Pietie de Boer, Jannie Hoekstra, Itte Hoekstra en Froukje Folkertsma.  Vijfde rij v.l.n.r.: Hendrik Klijnstra, Jan Bajema, Lies Klijnstra, Hette Feenstra, ?, Harrie Hoekstra en Jan Klijnstra (foto ingestuurd door Lenette van Heeren-Roeleveld; namen uit het boekje over 120 jaar Chr. school te Koudum).

Deze foto van de derde groep is gescand uit het herdenkingsboek 125 jier kristlik leger underwiis te Koudum. Liever zouden we hier een scan van een origineel exemplaar tonen.

Achteraan v.l.n.r: 1. Martje Venema, 2. Sipke Eekma, 3. Auke Zeldenrust, 4. Christiaan Draijer, 55 Botke de Jong, 6. Trijntje Quarre, 7. Tnjntje de Vries, 8. master Bijlsma;
tweede rij: 9. Arnoldus Eekma, 10. Jetske de Jong, 11. ?, 12. ?, 13. Battie de Vries, 14. Annie Hoekstra, 15. ?;
derde rij: 16. Siebren de Jong, 17. Sjerp Hoekema, 18. master Van Dijk, 19. Hennie Hoekstra, 20. Abe Schuurmans;
Vierde rij: 21. Klaas Venema,
22. Boukje de Jong, 23. Jeltje de Jong, 24. Jisk Hoekema, 25. Gerrie Hoekstra, 26. Engeltje Hoekema, 27. Hotske de Jager, 28. Hinke Reinstra, 29. Doetje Schuurmans, 30. Trijntje Reinstra;
vijfde rij: 31. Durk Venema, 32. Gerlof Venema, 33. Gerrie Kok, 34. Zwaantje Kok, 35. Annie de Jong, 36. Tjitske de Jager, 37. Klaas de Jong.

Dit is de vierde groep met leerlingen van Christelijke school die in 1928 op de foto kwamen. Bovenste rij: Meester F. de Goede, Lol Bouwstra, Siemen Munniksma, Jildert Munniksma. 2de rij: Wikke Bakker, Pietje Tj. de Boer, Trijntje Hornstra, Johannes Hornstra, Pieter H. Draijer, Hendrik Walda, Geert Walda, Tiete P. Feenstra. 3de rij: Sietske Bakker, Hinne Bakker, Eelke Stellingwerff, Lutzen Stellingwerff, Arend Stellingwerff, Meester van Dijk, Hieke Bouwstra, Jeltje Muizelaar, Grietje Muizelaar, Klaas Muizelaar. 4de rij: Fimme Stellingwerff, Neeltje Attema, Pietrik Bakker, Boukje Abma, Anne Abma, Rein Muizelaar, Trijntje Gras. Voorste rij: Tjitte de Boer, Piertje Attema, Hendrik Bakker, Tjerkje Bakker, Fekke Bouwstra, Durk Abma (foto en namen uit een fotoalbum van Gerhard Koopmans, collectie HK).

Willem Koornstra stuurde deze foto van groep 5, met zijn vader als een van de leerlingen. School met de Bijbel, staat op het bordje. Het is een foto van een foto en dan treedt vervorming op en onscherpte; de kinderen (en de meester) aan de randen lijken scheef te staan. Hopelijk heeft Willem nog eens de gelegenheid om een goede scan te maken op minimaal 300 dpi. V.l.n.r: Bovenste rij: Fennigje Bajema, Lol Bajema, Rika Aukema.
Tweede rij: meester Van Dijk, Auke de Boer, Jan Doedes de Vries, Hendrik van der Zee, Pier Aukema, Wietze de Jong, Roel Abma, Otte de Jager.
Derde rij: Sipkje de Jong, An de Jong, Harmen Visser, Anneke Visser, juf v.d. Veen, Teatske Stoffelsma, Lucie de Jong, Hinke Visser, Ietje Visser.
Vierde rij: Wijke Kemker, Feite de Jong, Bart van der Meer, Reinskje van der Meer, Boukje Veldstra, Jan Haitsma, Uilkje Woudstra, Sake Woudstra, Hitje de Jager.
Vijfde rij: Hendrik Visser, Klaas Visser, Rinke Valk, Bouke Draijer, Hidde Reinder Koornstra, Jurjen Bouma.

Leerlingen van de Christelijke school in 1928, groep 6. Achteraan, staand v.l.n.r.: Meester Van Dijk, Lolle Nauta, Lieuwkje Roosjen, Johannes Tilstra, Rinke A. van der Veen, Aaltje Finnema en Age Boschma. Tweede rij v.l.n.r.: Klaas de Vries, Ype Smid, Simke Muizelaar, Pier Sj. Aukema, Waltje van der Goot, Annie Schotanus, Haike Zeldenrust en Jol Zeldenrust. Derde rij v.l.n.r.:  Harmke Bakker, Corrie Bijlsma, Louw Roelevink, Juffrouw Rinsma, Wiepkje S. Reinstra, Anskje van der Plaats, Dieuwkje Boersma en Afke Dijkstra. Vierde rij v.l.n.r.:  Jikke Stoker, Gepke de Jong, Gooitske Zwaan, Ulbe Postma, Lykele Stoker, Frans Ros, Sytze Ros en Jikke Zeldenrust. Onderste rij v.l.n.r.: Durk Elzinga, Hendrik S. Bakker, Bennie Wielinga, Pieter W. Draijer, Nico de Jong en Hiltje Zeldenrust (foto ingestuurd door Willem Sytze Ros uit Zoetermeer; de namen uit het gedenkboekje 125 Chr. onderwijs Koudum).