Plattelânsfroulju

De PLattelânsfroulju yn 1958 mei in reiske nei it Riisterbosk. Staand: V.l.n.r: Tine Timmermans-Bootsma, boswachter Gosse van der Wal, mevr. Van der Veer, mevr. Dijkstra-Kooistra, mevr. Henstra, mevr. lanting, onbekend, mevr. Demmer.
Voorste rij: v.l.n.r: mevr. Dutje Dijkstra-Hylkema, onbekend, mevr. van der Velde. Foto mei de nammen ynstjoerd troch Siep Henstra.

 

In foto út 1966, makke yn de hal fan de LTS by de útwikseldei fan de plattelânsfroulju. De dames ut Koudum en omkriten dûnsen 'De Skotse Trije'.
De 4 voorste paren v.l.n.r.: mevr. J. de Bos (Koudum) en mevr. Altena (Koudum), mevr. E. Pries (Koudum) en mevr. S. Schaper (Koudum), mevr. Tj Folkertsma (Koudum) en mevr. W. Boersma (Oudega), mevr. Tj Hoekstra (Koudum) en mevr. van Biemen (Koudum). Achteraan v.l.n.r.:  mevr. R. Veldman (Oudega) en mevr. S. Venema (Koudum), mevr. J. Dijkstra (Hemelum) en mevr. M. Bouwstra (Hemelum), mevr. Griek (Koudum) en mej. F. Demmer, (Molkwerum) en mevr. F. Pries (Koudum), mevr. Tilstra (Koudum) en mevr. L. Bouwstra (Koudum). Met dank aan Afke Folkertsma-Bajema te Loppersum.