Koudumer maten omstr. 1955

Dit binne fan links ôf: Max Bergsma, Nanne de Vries, Enne de Vries, Lieuwe Terpstra en Hessel de Jong. Miskien krije wy noch in kear te hearen wannear en wêr't dizze foto makke is.

De komplete matenploech, achter: Lieuwe Terpstra, Jelle R. de Jong, Klaas G. Postma; ûnder: Max Bergsma, Enne de Vries, Sjoerd de Vries en Hessel de Jong (ynstjoerd troch Roel de Jong,soan fan Hessel).