Voorgangers te Koudum tot 1580

Heer Merck
Achtervolgens keyserlycke mayesteyts placaet in anno XLIII [1543] den laetsten decembris in Coldum gepubliceerdt, heb ick Heer Merck, nu pastoer in Coldum, die landen en renten, tot die sulfte pastorie in Coldum behoerende, by schryfte gestelt, als naebeschreven staet.

Deze naebescreven ewige memorien, coimen die vier priesters in Coldum gelyck toe. Dats den pastoer, den vicarius heer Doeden, heer Douwen, heer Arendt. De twee laatstgenoemden zijn mogelijk kapelaan (Beneficiaal-boeken van Friesland p. 448).

 

Petrus  Sichemius of Peter van Gythoorn
SICHEMIUS, Petrus, was eerst pastoor te Koudum, nam, de hervormde leer toegedaan, in 1567 de vlucht, werd in 1576 te Purmerend beroepen, in 1583 te Deinum. Ook was hij dat jaar Scriba der Synode te Franeker. In 1587 schreef Petrus Dathenus hem een belangrijken brief, die in D. VIII van het Archief voor Kerk. Gesch. van Kist en Royaards bewaard is, Dathenus noemt hem: ‘Vir eruditione et pietate eximius’ [‘Een man van uitzonderlijke geleerdheid en vroomheid'] (Van der Aa e.a., Biographisch Woordenboek der Nederlanden).

15 aug. 1560, Petrus Sichemius, pastor, en Julius van Galama en Otto Otto zoon, kerckvoochden in Coudum, bekrachtigen de verkoop, vermeld bij akte van 1560 augustus 12 [regest 78], die aan de voorzijde dezes geschreven is (Gemeentearchief 13-23 , regesten van oorkonden en van brieven nr. 79).

na 28 maart 1563, Dominus Petrus Sychemius, pastor in Coldum, Julius van Galama, Otto Otto zoon de jonge en Dirck Hannama geven namens de kerk van Coldum aan Jan Ysbrand zoon, burgemeester binnen Enchuizen, en zijn geassocieerden kwijting wegens de voldoening van honderd vijftig carolus gulden volgens akte van 1560 augustus 12 [regest 78] (Gemeentearchief 13-23, regesten van oorkonden en van brieven nr. 83).

 

Tiberius Nicolai à Wassenaar

Wassenaar, Tiberius Nicolai à, of Tjebbe, broeder van Antonius en Johannes, eerst monnik in het klooster Thabor, daarna predikant te Koudum vóór 1580. Hij schijnt daar ook te zijn overleden. Zie: Romein, Naamlijst 421 (L. Knappert, in: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek).

 

Over de parochie van Koudum in de periode tot 1580 is zeer weinig bekend. Enige informatie is te vinden in:
Wiebe Bergsma, Tussen Gideonsbende en publieke kerk, een studie over het gereformeerd protestantisme in Friesland (1580-1650) (Leeuwarden 1999).
Otto Roemeling, Heiligen en heren, studies over het parochiewezen in het noorden van Nederland voor 1600 (Leiden -Leeuwarden 2013).