ds. Johannes de Schiffart

Johannes de Schiffart had een carrière als predikant van bijna zestig jaar, maar hij stond slechts in drie gemeenten. Begonnen in Goïngarijp-Broek kwam hij in 1718 in Koudum van waar hij vijf jaar later vertrok naar Ferwerd. Daar stond hij maar liefst 51 jaar, tot zijn dood op 80-jarige leeftijd in 1774. Dit staat te lezen op zijn grafzerk te Ferwerd. Hij kwam van Embden (D) en zijn familie had een zeevaartachtergrond zoals zijn naam en het scheepje op de zerk duidelijk maken. Hij is te Koudum getrouwd, als weduwnaar van Geertruid Baumgarten, en wel op 20 dec. 1722 met Catharina Vitringa uit Leeuwarden. Hun drie kinderen zijn gedoopt in Ferwerd. Dochter Dieuwke Schiffart (1725-1812) en haar man Jan Albarda zijn de grootouders van Jan Albarda Gerlsma (omstr. 1804-1878) en zijn broer Jentje Gerlsma (1799-1847) resp. secretaris van HON en heelmeester, beiden te Koudum (L. Lapikas, Fragment Genealogie Vitringa, generatie 3, beschikbaar op: nikhef.nl, laatst geraadpleegd 18 april 2018). Hans Zijlstra maakte deze foto's van de grafzerk te Ferwerd.