Mannen yn pak foar it gemeentehús

In brulloft as oare offisjele gelegenheid, wat bring dizze fjouwer mannen yn de knappe klean foar de doar fan it gemeentehús oan de Hoofdstraat? It binne Wadman, Lieuwe de Boer, Theunis Muizelaaar en Tjalke de Jong. De foto sil in de jierren tritch makke wêze.