Jan en Geertje Terpstra-de Jong

It gesin fan Jan en Geertje Terpstra. Hja wennen Vermaningsweg yn in hús dat anno 2018 net mear bestiet en wêr't op dit stuit gjin foto fan foarhannen is. Jan wie molkboer fan de súvelfabryk. Op de foto: Jan Terpstra, Hermania (Sukke), Lieuwe, Ruurdsje, Geertje Terpstra-de Jong, Hendrikje (ûntfongen fan de fam. Terpstra).

Jan Terpstra met zijn ouders Lieuwe en Hermania (Mane) Terpstra - Valkema en zijn zuster Woltje, die met Harmen de Boer trouwde.

 

Een prachtige foto van Lieuwe (Jans) Terpstra bij de Symkewyk. Rechts Ruurdje Terpstra.

De ouders van Jan hebben in Duitsland gewoond en gewerkt, waar deze foto is gemaakt. Jan staat links. De andere met fiets is zijn broer Marten.