Douwe Klapper, postboade

Douwe Pieter Eeltjes Klapper, postboade, berne Koudum freed 3 maart 1899, dêr stoarn op snein 15 juny 1958, soan fan Eeltje Fongers Klapper en Aukje Klazes Kuiper, trout Snits moandei 5 juny 1939, yn 'e âldens fan 40 jier, Lolkje Durks Noorderwerf 33 jier âld, berne Snits moandei 16 okt. 1905, stoarn Koudum freed 13 febr. 1987, dochter fan Durk Minses Noorderwerf en Baukje Jans Venema. Douwe en Lolkje wennen oan'e Pottebuert. Op de net al te skerpe foto Douwe op'e fyts sa't in protte Koudumers him kenne.

D. KLAPPER 40 JAAR BIJ DE POSTERIJEN.
KOUDUM. Woensdag 4 december a.s. zal het veertig jaar geleden zijn, dat D. Klapper te Koudum als besteller bij de posterijen in dienst trad.
Sedert 4 december 1917 heeft hij heel wat kilo's post, dikwijls onder moeilijke weersomstandigheden, dag in dag uit, ja jaar in jaar uit bij de Koudumers bezorgd. En al die tijd heeft hij de naam van de post van betrouwbaarheid en accuratesse hoog gehouden. Wanneer de meeste Koudumers nog in hun bed liggen, was hij met een collega al onderweg om de post van de trein (station Koudum - Molkwerum) te halen.
Van die treinreizen, vooral in de winter bij gladde en besneeuwde wegen, weet Klapper heel wat te vertellen. Eenmaal, het was in de barre winter van 1943, gierden de sneeuwstormen zo erg, dat hij op weg naar het station verdwaald geraakte. Later bleek, dat hij op het erf van boer Folkertsma terecht was gekomen, maar onmogelijk de weg terug kon vinden. Die morgen heeft hij bijna twee uren nodig gehad om bij het station te komen.
Overigens kon Klapper heel wat torsen. Het leek soms, dat hij het meeste plezier had, wanneer hij als het ware schuil ging achter de hoogopgestapelde postzakken. In het laatst van de bezetting, toen de treinen niet meer reden moest de post van Workum worden gehaald, soms per slede.
De Hooimeer [Haanmeer] is altijd voor het bestellen, vooral in de herfst en winter, een zware opgaaf geweest, omdat daar het water soms moeilijk buiten de laarzen is te houden.
In al deze veertig jaren heeft Klapper wegens ziekte, eenmaal zes weken wegens griep, zijn dienst niet kunnen waarnemen, terwijl zijn gezondheid voor die tijd dikwijls te wensen overliet. Hij moest nog achttien jaar worden, toen hem de brieventas om de schouders werd gehangen. Thans is Klapper 56 jaar en denkt nog niet aan ophouden. Al deze jaren is de jubilaris Koudum trouw gebleven en heeft hij ook steeds in dezelfde woning gewoond. In 1940 kreeg hij een vaste aanstelling. Met genoegen denkt hij nog terug aan zijn oud-collega's wijlen G. Koopmans, waarmede hij 22 jaren heeft gelopen en aan J. Hoekstra. Drie kantoorhouders heeft hij versleten. Ongetwijfeld zal het "Douwe Post" zo wordt hij algemeen in de volksmond genoemd, woensdag niet aan belangstelling ontbreken.
Krantenknipsel dec. 1957.

Postbesteller Douwe P. Klapper overleden
KOUDUM. Een onzer meest bekende bestellers bij de P.T.T. te Koudum, de heer D. Klapper, werd vrij onverwacht door de dood weggerukt en midden uit zijn werk als 't ware opgeroepen, want in de eerste dagen van de vorige week deed hij nog gewoon dienst.
De heer Klapper heeft meer dan 40 jaar zeer intens het leven onzer burgerij kunnen nagaan in blijde en droeve dagen. Zijn gehele diensttijd bracht hij in Koudum door, eerst als hulpbesteller, daarna als besteller en de laatste jaren als besteller 1e klas.
Het vorige jaar mocht hij onder grote belangstelling van autoriteiten, collega's en burgerij zijn 40-jarig ambtsjubileum vieren en kon hij daarbij ervaren hoe men zijn jarenlange trouwe arbeid in dienst der gemeenschap wist te waarderen. Wie zou toen vermoed hebben dat deze altijd zo gezonde man zo plotseling uit het leven zou worden weggerukt. Velen zullen Douwe "Post" in hun geheugen bewaren met z'n tas over de schouder en de handvol brieven. Het ging ons tenminste zo, als wij Douwe gewoon zagen wandelen, dan misten we iets, net of was hij niet compleet; zo was hij voor ons met de P.T.T. saamgegroeid en velen zullen het ook zo aanvoelen.
Het  "Memento Mori" spreekt weer een duidelijke taal! Zijn vrouw en dochter blijven treurend achter, maar ook zijn collega's, oud-collega's, vrienden en burgerij met wie hij dagelijks omging. Dat hij ruste in Vrede!  

10 febr. 2011, informatie van Ben de Haan uit Veendam: "Ik ben een kleinzoon van Wietse Hoving, welbekend als de rijzige politie adjudant uit Harich/Balk. Hij woonde aan de Stinsenwei in Harich, naast het dorpshuis, tegenover de kerk. Pake is al enige tijd geleden overleden, en nog langer is het geleden dat hij uit het mooie huis verhuisde richting een aanleunwoning in Balk. Onlangs heb ik de stoute schoenen aangetrokken en bij de huidige bewoonster gevraagd of ik nog eens binnen mocht kijken. Al vrij snel kwam ze aan zetten met 2 houten plankjes met handgeschreven potloodschrift. Een ervan is goed te lezen en zegt: Douwe Klapper van Koudum. Harich den 28 Augustus 1885. De andere zegt: Douwe Klapper geboren te Koudum den 7 Juni 1852. Gemaakt in 1885 den 1 September bij J vd Veer van Nijega.  De laatste regel is wat slecht te lezen. Ik weet dat het huis stamt uit 1885 en dat Douwe dan hoogstwaarschijnlijk meegeholpen heeft aan de bouw er van. J. van der Veer zal vermoedelijk de eerste bewoner zijn geweest." [Het betreft naar alle waarschijnlijkheid een familielid van Douwe post].