Jan en Aaltje Grasman - Stegenga

De man op de foto is Jan Grasman. Hij was schipper, nog in 1930, en woonde op een skûtsje. In 1928 was zijn adres B101, en dat is tegenwoordig de Havenkade. Helaas is er geen foto van zijn vrouw Aaltje Stegenga. Bij zijn overlijden in 1945 staat Jan vermeld als winkelier. De foto is mogelijk bij de Symkewyk gemaakt. Melle van der Goot stuurde deze foto die hij onder ogen kreeg te Lemmer op bezoek bij Thijmen Schotanus, een kleinzoon van Jan Grasman.

Jelle de Jong skriuwt oer Jan en Aaltje Grasman: Boppe oan de Swarte wei, fan boppe sjoen oan de rjochter hân, wie foarhinne it winkeltsje fan Grasmans Aaltsje. Doe’t ik in opslûpene jonge wie stelde it  al net safolle mear foar. Har man Jan ha ik net kinnen. Houkje Hiemstra-Jongsma hat my ferteld dat hja bij muoike Aaltsje útfanhûs kaam - Houkje wenne yn Sleat - en sa oan de Koudumer Pieter Hiemstra slagge is.

Op de Molebuert wenne Gerrit Grasman, grif in broer fan Jan. Gerrit wie troud mei Maike Stegenga. Hja hienen in dochter Nieske (1896) in soan Fokke (1898) en in dochter Aaltje (1904). De lêste troude Hindrik Louwsma (1907) fan Rûgehuzen en sij wennen yn it lêste hús rjochts op de Molebuert, dat hjoed-de-dei neist de mole stiet.

 

Jan Grasman, geb. Workum 16 dec. 1871 te Workum, bij zijn huwelijk was hij schipper van beroep en winkelier bij zijn overlijden te Koudum op 13 nov. 1945; zoon van Fokke Grasman en Aaltje de Vries tr. Workum 20 mei 1899 Aaltje Stegenga, geb. 12 juli 1876 te Oudemirdum, ovl. 20 jan. 1967 te Oudemirdum, 90 jaar, dochter van Popke Klazes Stegenga en Nieske Ykes Groen.
Hun kinderen:
1. Nieske Grasman, geb. 27 jan. 1901 te Workum, tr. Sch. 4 dec. 1930 Pieter Bakker, geb. 1881 te Oldetrijne, arbeider, zn. van Sijmen Bakker en Harmke Kruis, gesch. van: Geesje Dijkstra, (Heerenveen)
2. Fokke Grasman, geb. 21 apr. 1903 te Workum, ovl. 16 mrt. 1912 te Workum, 8 jaar.
3. Aaltje Grasman, geb. 10 mei 1910 te Workum, ovl. 11 sept. 1976 te Oudemirdum, 66 jaar, tr. Hem. (25-31) mei 1934 Gijsbert Schotanus, geb. 14 aug. 1908 te Oudemirdum, zn. van Thijmen Schotanus en Geertje Haga, ovl. 18 mrt. 2001 te Oudemirdum, 82 jaar, (Oudemirdum).