Durk de Jong, poatebekapper

 

Durk de Jong (1927-1997) oan it poatbekapjen. Dizze foto is ein jierren sechtich nommen.

(Ynstjoerd toch Aukje de Jong).