Stichting Histoarysk Koudum

Histoarysk Koudum is opgericht in 2001 op initiatief van Dorpsbelangen en de Hobbybeurscommissie van de Klink, met als doel de historie van Koudum levend te houden. Aanleiding was de succesvolle fototentoonstelling van de Hobbybeurscommissie, ter gelegenheid van Simmer 2000 festiviteiten. Ongeveer in dezelfde tijd startte oud Koudumer Hindrik de Jong te Groningen de website 'Het Nostalgisch Album van Koudum'. Hij beheerde de site tot 2016. Vanaf 2006 deed hij dit namens- en als lid van Histoarysk Koudum. Aanvankelijk was Histoarysk Koudum (HK) een werkgroep van Dorpsbelangen, in 2015 is de werkgroep opgegaan in de Stichting Histoarysk Koudum.

Koudum had tot 2001 nooit een organisatie voor lokale geschiedenis. Wel waren er behalve het Nostalgisch Album nog andere belangrijke individuele initiatieven. Geschiedenis liefhebber Douwe de Jong zorgde er als wethouder voor dat Koudum vele historische straatnamen kreeg of behield, en Gerhard Koopmans verzamelde vele historische foto's, op basis waarvan hij twee boeken liet uitgeven met hulp van de Stichting Koudumers om Útens. De voormalige gemeente Hemelumer Oldeferd liet bij de opheffing in 1984 een geschiedenisboek over de gemeente maken, door historicus en schrijver Gerben Abma. Kijk hier voor een bibliografie over Koudum.

Histoarysk Koudum verzamelt foto's, documenten en materialen over de Koudumer geschiedenis. Leden van Histoarysk Koudum doen onderzoek, brengen publicaties uit en verzorgen of organiseren lezingen. In de afgelopen jaren zijn adviezen gegeven, bijvoorbeeld aan de gemeente over bepaalde straatnamen, en zijn diverse projecten uitgevoerd, zoals de totstandkoming en officiële onthulling van het gedenkteken voor de in 1943 in Koudum omgekomen vliegtuigbemanning, de realisatie van het 'Heanmarpaad', en de productie van een historisch kaartspel ten behoeven van de Winkeliersvereniging. Voortdurend wordt informatie toegevoegd in Het Album van Koudum en in 2016 is het Album volledig vernieuwd. Dankzij de welwillende medewerking van Woon Friesland beschikt HK over een eigen archiefruimte in Nij Claerbergen.

Hiatoarysk Koudum werkt nauw samen met Dorpsbelangen, de Internet Werkgroep Ústhús, en de Stichting Koudumers om Útens.

Het bestuur van Stichting Histoarysk Koudum

Naam Functie Telefoonnummer
Hennie van Dijk Beheerder dorpsarchief en algemeen bestuurslid 0514 522764
Boukje van der Veen Communicatie en algemeen bestuurslid  
Antje Laagland - Bouma Vertegenwoordiger Koudumers om Útens en alg. bestuurslid  
Loes de Boer Agenda lid  
Maurits Hettinga Algemeen bestuurslid  
Sjoerd Huitema Penningmeester  
Jelle de Jong Algemeen bestuurslid   
Ulfert de Jong Secretaris  0514 523176
Rein Tjeerd Postma Algemeen bestuurslid  
Jan de Vries Voorzitter  

 Het banknummer van Histoarysk Koudum is NL06 RABO 0328 8445 94.