Philips personeel op reis

Dit is in plaatsje makke by in reiske fan it personiel fan Philips Koudum omstreeks 1965.

Nammen begjinnend linksboppe, f.l.n.r: Geeske Spoelstra, ?, Boukje  van der Wal, Sietske Sipkema, Tjallie Amsterdam, ?, ?, Annie van der Meer, Cobi Valk, ?, Tjitske en Jappie Hornstra -van der Wal.

2de rij: Jappie Smits en frou,  frou en Willem Wagenaar, Durk Venema buschauffeur, Fopje R. de Jong, Alie Hornstra, ?, ?, Nellie van Dijk, Pieter Westra, Tineke H de Jong.
3de rij: Frou van der Vaart, Alie Schaper, ?, ?, Durkje Fekkes, Leentje Schurer en ?
Foaroan: Frou en man Luinenburg, Cobe Hoekema - v.d. Sluis, Gjalt van der Vaart, Wessel Schaper, Rommert Hoekema, ?, ? : ?; Tsjibbe en Wimmie van den Akker, en ?