Philips personeel op reis

Dit plaatsje is makke by in reiske fan de wurknimmers fan Philips Koudum, yn de simmer fan 1965.

Nammen begjinnend linksboppe, f.l.n.r: Geeske Spoelstra, Martha Mulder, Boukje van der Wal, Sietske Sipkema, Tjallie Amsterdam, Rommy Hoekema, Nellie Brandenburg, Annie van der Meer, Cobi Valk, Pe uit Workum, Tjitske en Jappie Hornstra -van der Wal. 2de rij: Jappie Smits en frou, Wiep Wagenaar-de Jager en Willem Wagenaar, Durk Venema buschauffeur, Fopje R. de Jong, Alie Hornstra, Alie Visser, Jeltje van Dijk, Nellie van Dijk, Pieter Westra, Tineke H de Jong.
3de rij: Frou Van der Vaart, Alie Schaper, Grietje Albada, Geertje van Beenen, Durkje Fekkes, Leentje Schurer en Geertje Hoekstra. Foaroan: Iep Luinenburg, Frank Luinenburg, Cobe Hoekema - v.d. Sluis, Gjalt van der Vaart, Wessel Schaper, Rommert Hoekema, Grietje van der Zee, Pietje Bouma, Harmen Haanstra, Tjibbe en Wimmie van den Akker en Minne Bosma.