Koudumer maten omstr. 1955

Dit binne fan links of: Max Bergsma, Nanne de Vries, Enne de Vries, Lieuwe Terpstra en Hessel de Jong. Miskien krije wy noch in kear te hearen wannear en wêr't dizze foto makke is.