Martinikerk van binnen

Deze foto van het interieur moet gemaakt zijn in het eerste kwart van de twintigste eeuw. Johan Wagenaar vond de foto op onbekendinnederland.nl. Het bleek dat dezelfde foto in bezit is van Marie Pries-Bergsma. Zij scheef in haar fotoalbum dat de man links de (toenmalige) dominee is en rechts staat koster Douwe van Dijk.

Het bovenstaande document is ontvangen van Hindrik de Jong. Hij schrijft: In 1943 huurt mijn vader Sybolt H. de Jong een zitplaats in een bank in de Hervormde kerk voor 19 gulden per jaar. Vijf minuten voor aanvang van de dienst ging het lampje branden dat op het klankbord boven de preekstoel zat, ten teken dat de verhuurde zitplaatsen vrij waren. De huurders van zitplaatsen moesten dan dus al binnen zijn. Als het lampje uitging was dit het sein dat de dienst ging beginnen en de dominee met ouderlingen en diakenen vanuit de consistoriekamer naar voren kwamen.

Het interieur omstreeks 1965. 

Het interieur omstreeks 1965.

Het interieur na de restauratie in 2008. Foto Hindrik de Jong.