Kerkgangers gereformeerd 1988

Onderstaande foto's zijn gemaakt in het kader van de totstandkoming van het boek: Boer-Akkerman, E. de, R. Oppewal en S. Zeijl, Gods trou is in skyld en pânser (Koudum 1988).

Dizze foto is te finen op side 166 fan it neamde boekje, mei it ûnderskrift: De tsjerkerie yn april 1988. It binne: Reinder Fennema, Bettie de Boer-Akkerman, F. Oppewal-Bakker, Walle Pijlman, Brugt Broersma, A. Speolstra-Leusink, K. Kuitert-Bos, Antje de Vries-Van der Weg, Tjibbe Wijnsma, Jan Nico Blom,, Johan Bloem, Bennie Hofman en Douwe Stellingwerf.

Kosteres Hinke Klijnstra-Tjerkstra.

De meeste kerkgangers hadden een min of meer vast plekje in de banken.