Reiske fan wat Oosterlingen

 

In reiske fan wat 'Oosterlingen' mei wat kunde ut it Formanningspaad skriuwt Jelle de Jong oer dizze kreaze foto, út it bakje fan syn heit en mem Romke en Martzen de Jong. Pé Kamstra, Watze Draaier en Ale van der Veen wienen ek mei mar stean net op de foto. Sy sieten noch oan ‘e tee. Achteroan: Heute Schram, Romke Jacobs de Jong, Woltsje van der Molen-Hoekema, Aaltsje de Jong-Bakker, Ype Haytema, Romke Jelles de Jong, en der foar: Trijntje Kamstra-van der Veen, Tietje Hiemstra-van de Lageweg, Boate van de Lageweg, Romke Sipkes de Jong, Gerrit Sipkes de Jong.
Sittend: Melle Zwerver, Lip Haytema-van de Lageweg, Geertje Terpstra-de Jong, Aaltsje van Asperen-Schaper, Antje de Boer-Bijl, Yke van der Veen-de Vries, Martzen de Jong-Wynia, Aat de Jong-Groos, Baukje Draaier-van der Meer.
Foaroan: Jan L. Terpstra, Willem Durks de Boer, Jacoba de Jong-Smits, Hendrikje de Jong-Heeres, Wouter van der Molen, Carel van Asperen , Jelle Sipkes de Jong.